บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ปัญหาการออกแบบแจ้งการประเมินให้ไปชำระอากรเพิ่ม

 

ปัญหาการออกแบบแจ้งการประเมินให้ไปชำระอากรเพิ่ม

๑ ข้อเท็จจริง

กรมศุลกากรได้ออกแบบแจ้งการประเมินอากรให้ไปชำระอากรเพิ่มสำหรับใบขนสินค้าของบริษัทฯดังกล่าวได้ผ่านขั้นตอนการกำหนดราคาศุลกากรหรือประเมินราคาของที่กำลังผ่านพิธีการ โดยเป็นการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่๑ ราคาซื้อขายของที่นำเข้าซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจพบว่าราคาที่สำแดงเป็นราคาที่ได้ชำระหรือราคาที่จะต้องชำระสำหรับของที่นำเข้าตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในประมวลฯข้อ๒ ๐๑ ๐๔ ๐๓ หมวด๒ ราคาซื้อขายของที่นำเข้า ข้อ๑๖(๓.๑) จึงรับราคาซื้อขายเป็นราคาศุลกากร นอกจากนี้ของซึ่งเป็นรถยนต์นั่งเป็นยี่ห้อและรุ่นที่เคยนำเข้าและได้พิจารณาเป็นราคาศุลกากร ราคาที่สำแดงจึงถือเป็นราคาศุลกากร ดังนั้นใบขนสินค้าของบริษัทฯดังกล่าวจึงเป็นใบขนสินค้าชำระอากรถูกต้องครบถ้วนแล้วและได้ตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร การกำหนดราคาศุลกากรจึงเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว การจะกำหนดราคาศุลกากรภายหลังตรวจปล่อยแล้ว จะต้องเป็นกรณีตามประมวลฯข้อ ๒ ๐๑ ๐๗ ๑๑ซึ่งเป็นกรณีของที่นำเข้ามีปัญหาเกี่ยวกับราคาศุลกากรและวางเงินประกันเพื่อขอปล่อยของออกไปก่อนซึ่งยังต้องมีการกำหนดราคาศุลกากรภายหลังการตรวจปล่อยแล้ว

๒ ระเบียบปฏิบัติการออกแบบแจ้งการประเมินอากร

ตามประมวลฯข้อ ๒ ๐๑ ๑๓ ๐๑ หลักการทั่วไปในการตรวจปล่อยของขาเข้า กำหนดของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้ปล่อยออกจากอารักขาศุลกากรแล้ว ให้ถือว่าของที่นำเข้ามีชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนัก ราคาหรือเกี่ยว กับอัตราอากรถูกต้องตรงตามที่ผู้นำของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ดังนั้นการกำหนดราคาขึ้นมาใหม่แทนราคาศุลกากรเดิมจึงไม่อาจทำได้ เว้นแต่เป็นกรณีการทบทวนหลังการตรวจปล่อยตามประมวลฯข้อ๑ ๐๓ ๐๑ ๑๕หรือการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยสำหรับใบขนสินค้ากรณีตรวจพบความผิดตามกฎหมายศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยให้ออกใบทักท้วงและหากได้ข้อยุติว่ามีการกระทำผิดจริง ก็อาจมีการกำหนดราคาศุลกา กรใหม่ให้ถูกต้องต่อไป

๓ กรณีไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัย

ตามแบบแจ้งการประเมินเรียกเก็บอากรขาเข้าฯดังกล่าว แจ้งแต่เพียงว่ามีเหตุอันควรสงสัยถึงความถูกต้องแท้จริงของการสำแดงรายการหรือเอกสารใดๆเนื่องจากผู้นำเข้าไม่ได้จัดทำและ/หรือจัดทำคำอธิบายและยื่นเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการกำหนดราคาวิธีที่๑ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าใบขนสินค้าของบริษัทฯดังกล่าวเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจพบว่าราคาที่สำแดงเป็นราคาที่ได้ชำระหรือราคาที่จะ ต้องชำระสำหรับของที่นำเข้าตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในประมวลฯข้อ๒ ๐๑ ๐๔ ๐๓ หมวด๒ ราคาซื้อขายของที่นำเข้า ข้อ๑๖(๓.๑) จึงรับราคาซื้อขายเป็นราคาศุลกากรและได้ตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากรเสร็จสิ้นไปนานแล้ว ดังนั้นกรณีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่จะกำหนดราคาศุลกากรเว้นแต่หากมีเหตุอันควรสงสัยถึงความถูกต้องแท้จริงของการกำหนดราคาศุลกากร จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยตามประมวลฯข้อ ๑ ๐๓ ๐๑ ๑๑ นอกจากนี้ยังพบการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงและประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖เกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร ดังนี้

๓.๑ กรณีนี้ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าการกำหนดราคาศุลกากรมิชอบเช่นผู้ซื้อและผู้ขายมีความสัมพันธ์กันที่อาจมีผลต่อต่อราคาซื้อขายของที่นำเข้า หรือ กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุสงสัยในข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องของราคาที่สำแดง (Reason to doubt the truth and accuracy of the declared value) หรือกรณีไม่อาจกำหนดราคาศุลกากรวิธีที่๑ ราคาซื้อขายของที่นำเข้าต้องกำหนด ราคาศุลกากรโดยวิธีในลำดับถัดไป เมื่อไม่สามารถนำพยานหลักฐานมาหักล้างการกำหนดราคาศุลกากรตามใบขนสินค้าของบริษัทฯดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่อาจกำหนดราคาศุลกากรขึ้นมาใหม่เพราะไม่ถูกต้องตามกฎกระ ทรวงและประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖เกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร

๓.๒ ที่อ้างว่าเนื่องจากผู้นำเข้าไม่ได้จัดทำและ/หรือจัดทำคำอธิบายและยื่นเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการกำหนดราคาวิธีที่๑ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งเรื่องนี้ตามประมวลฯข้อ๒ ๐๑ ๐๔ ๐๒ กำหนดผู้นำของเข้ามีหน้าที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องของข้อความหรือเอกสารใดๆที่ได้สำแดงต่อ หน่วยงานประเมินอากร แต่ปรากฏว่าผู้นำเข้าไม่เคยได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เข้าชี้แจงแต่อย่างใด ดังนั้นการกำหนดราคาศุลกากรโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวเกรงว่าอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๔.๓ ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒ ๐๑ ๐๔ ๐๔ หมวด๓ ข้อ๒๐กำหนดถ้ามีราคาซื้อขายของที่เหมือนกันมีมากกว่าหนึ่งราคา ให้ใช้ราคาซื้อขายของที่เหมือนกันที่มีราคาต่ำสุด หมายความว่าการกำหนดราคาศุลกากรจะพิจารณาว่าเป็นราคาซื้อจริงขายจริงเป็นสำคัญ ดังนั้นการกำหนดราคาศุลกากรโดยถือราคาสูงเป็นเกณฑ์เกรงว่าอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๓.๔ การกำหนดราคาย้อนกลับจะต้องไม่กำหนดโดยใช้รายการ ดังต่อไปนี้

(๑) ราคาขายของของที่ผลิตและขายในราชอาณาจักร

(๒) ระบบราคาที่กำหนดให้รับราคาสูงกว่าจากสองราคาที่ให้เลือก

(๓) ราคาของของที่ขายในตลาดภายในประเทศที่ส่งออกของที่จะการกำหนดราคา

(๔) ต้นทุนในการผลิตนอกจากรายการที่ใช้ในการคำนวณราคาคำนวณสำหรับของที่เหมือนกันหรือของที่คล้ายกัน

(๕) ราคาขายของของที่นำเข้าที่ได้ขายเพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นที่มิใช่ราชอาณาจักร

(๖) ราคาศุลกากรขั้นต่ำ หรือ

(๗) ราคาที่กำหนดขึ้นตามอำเภอใจหรือที่ไม่เป็นจริง

ข้อสังเกต การกำหนดราคาศุลกากรโดยราคาย้อนกลับ เหตู่ที่ห้ามใช้ราคา(๑)ถึง(๗) เพราะการกำหนดราคาศุลกากรวิธีอื่นมีคำจำกัดความกำกับกำหนดขอบเขตการบังคับใช้ซึ่งแตกต่างจากราคาย้อนกลับที่มีการผ่อนปรนสูงจึงต้องมีการป้องกันให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด จึงหมายความว่าราคาที่กำหนด(๑)ถึง(๖)ไม่อาจนำไปใช้ในการกำหนดราคาศุลกากร

ดังนั้นกรณีนี้จึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากร โดยกลุ่มผู้นำเข้าพิจารณาว่าได้ชำระหนี้ค่าภาษีอากรไปถูกต้องครบถ้วนแล้วแต่กรมศุลกากรได้กำหนดราคาหรือประเมินราคาใหม่โดยกระทำการเสมือนเป็นกรณีของที่นำเข้ามีปัญหาเกี่ยวกับราคาศุลกากรและวางเงินประกันเพื่อขอปล่อยของออกไปก่อนซึ่งยังต้องมีการกำหนดราคาศุลกากรภายหลังการตรวจปล่อยแล้วซึ่ง ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เป็นใบขนสินค้าชำระอากรและได้ตรวจปล่อยไปเรียบร้อยแล้ว กรณีจึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรว่าบริษัทฯมีหนี้ค้างชำระหรือไม่ จึงไมใช่อุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากรแต่อย่างใดและตามแบบแจ้งการประ เมินอากรไม่ปรากฏผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ศุลกากรแต่อย่างใดคงมีเฉพาะเหตุอันควรสงสัยที่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานใด

: ชนิด ศุทธยาลัย

Tel ๐๘๑-๒๖๑-๙๐๒๔