บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

จุดผ่านแดนถาวร – จุดผ่านแดนชั่วคราว

จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว

ตามพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กำหนดการเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร สำหรับบุคคลและยานพาหนะ จะต้องเดินทางเข้ามาและออกไปตามช่องทางและภายในกำหนดเวลาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

มาตรา 11 บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่ และตามกำหนดเวลาทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 23 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะจะต้องนำพาหนะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือ ท้องที่ และตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำหรับจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่านแดนชั่วคราว มิได้เป็นชื่อเรียก

ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 แต่ต่างถือเป็นช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่ เพื่อการเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ประกาศกระทรวงมหาดไทย จะกำหนดช่องทางใดจะเป็นจุดผ่านแดนถาวร หรือจุดผ่านแดนชั่วคราว ขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นเป็นกรณีไป โดยมีข้อแตกต่างที่สำคัญดังนี้

1.  จุดผ่านแดนถาวร เป็นการเปิดช่องทางเข้า ออก เป็นการถาวร และประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยมีการกำหนดเฉพาะเวลา ปิด-เปิด

2.  จุดผ่านแดนชั่วคราว เป็นการเปิดช่องทางผ่านเข้า-ออกกับประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย ตามคำร้องขอของภาคเอกชน รายหนึ่งรายใด โดยจะกำหนดให้เอกชนรายใดเข้าใช้ประโยชน์เป็นช่องทางผ่านเข้า-ออกและอาจมีการกำหนดเงื่อนไขใดๆตามความจำเป็น นอกจากนี้ การเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวจะกำหนดระยะเวลาตามความจำเป็นที่ต้องการใช้ประโยชน์ผ่านเข้า-ออกจุดผ่านแดนชั่วคราว ตามภาระกิจของเอกชนที่ร้องขอนั้น

สำหรับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำ ณ จุดชายแดนนั้น เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำหน้าที่ให้บริการพิธีการศุลกากรและการป้องกันและปราบปราม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและที่เกี่ยวกับความมั่นคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ตามที่หน่วยงานนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย

ข้อสังเกต

การนำของเข้าและการส่งของออกต้องมียานพาหนะและบุคคลเข้ามาดำเนินการในการขนส่งของหรือสินค้าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย