บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ปัญหาการตรวจปล่อยรถยนต์นั่งใหม่

ดัชนีบทความ
ปัญหาการตรวจปล่อยรถยนต์นั่งใหม่
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

 

ปัญหาการตรวจปล่อยรถยนต์นั่งใหม่

๑ ปัญหาความเดือดร้อน

ผู้ประกอบการนำเข้ารถยนต์นั่งใหม่อิสระได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากได้นำเข้ารถยนต์ใหม่ผ่านท่าเรือแหลมฉบังและปฏิบัติพิธีการศุลกากรพร้อมชำระภาษีอากรที่สำนักศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังแต่ในขั้นตอนการตรวจตรวจปล่อยของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่เกี่ยวข้องได้ปฏิเสธการตรวจปล่อยของและการออกใบรับรองการนำเข้าหรือแบบ๓๒ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำไปแสดงต่อกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอจดทะเบียนรถยนต์นั่งใหม่ต่อไปโดยอ้างว่าต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากรหรือการประเมินราคาศุลกากรใหม่ที่กรมศุลกากรได้อนุมัติตามหนังสือเวียนของคณะกรรมการตรวจปล่อยรถยนต์ใหม่สำเร็จรูปที่นำเข้าลับมาก ด่วนที่สุด ที่ก.ค.๐๕๒๑(ส)/ร๒๖๔๐ ลงวันที่๒๘ สิงหาคม๒๕๖๐ เพื่อทราบอนุมัติกรมศุลกากรลงวันที่๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามบันทึกที่ก.ค.๐๕๑๓(ส)/๒๑๙๖ ลงวันที่๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องการประเมินราคารถยนต์โดยการประเมินรถยนต์สำหรับรถยนต์๔ยี่ห้อโดยกำหนดว่าให้ชำระอากรตามจำนวนที่ผู้นำเข้าสำแดงไว้ในใบขนสินค้าและให้ วางเงินเพิ่มเติมเป็นเงินประกันจนครบตามฐานข้อมูลสำหรับประเมินความเสี่ยงและ รวมอุปกรณ์เสริมพิเศษ(Option) ถ้ามีแล้วและถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่อาจจะพึงต้องเสียสำหรับรถยนต์ทั้ง๔ยี่ห้อ สำหรับการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติใหม่ตามหนังสือเวียนดังกล่าวผู้นำเข้า ยังไม่สามารถนำเงินมาวางประกันเพิ่มเติมเพราะเป็นเงินจำนวนมากและเป็นเวลากระชั้นชิดจึงยังไม่สามารถเจรจาตกลงกับลูกค้าเพราะกรณีเป็นการตกลงซื้อขายล่วงหน้า ส่งผลกระทบต่อการประกอบ การ เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบรถยนต์นั่งใหม่ให้กับลูกค้าเพราะต้องรอการตรวจปล่อยของและการออกใบรับรองการนำเข้าหรือแบบ๓๒ โดยมีใบขนสินค้าที่ชำระอากรแล้วจำนวนมากแต่ไม่สามารถรับของจากอารักขาศุลกากร

๒ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาแล้วเห็นว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร หมวด๔การกำหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตาม มาตรา ๕๐(๙) ที่บัญญัติว่า “หน้าที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ หมายความว่าปวงชนชาวไทยมีหน้าที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงต้องจัดเก็บอากรให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกัน

สำหรับการกำหนดราคาศุลกากรซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดเก็บอากรจึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด สำหรับการออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากรหรือการประเมินราคาศุลกากรให้มีสภาพบังคับเป็นกฎหมาย จึงต้องออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายและกฎกระทรวง ดังนี้

๒.๑ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธ ศักราช ๒๔๖๙แก้ไขเพิ่ม เติมโดย พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓

กำหนดให้ยกเลิก การใช้ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรสำหรับของนำเข้า และ

มาตร๒ “เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวแก่ศุลกากรและในการแปลความแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือบทกฎหมายนั้นๆ ถ้อยคำต่อไปนี้ ถ้าไม่แย้งกับความในบทหรือเนื้อหาเรื่องไซร้ ให้มีความหมายและกินความรวมไปถึงวัตถุและสิ่งทั้งหลายดังกำหนดไว้ต่อไปนี้

“คำว่า “ราคาศุลกากร”หรือ”ราคา”แห่งของอย่างใดนั้น

(๑) ........................

(๒) ในกรณีนำของเข้า หมายความว่า ราคาของของเพื่อความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากรตามราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก)ราคาซื้อขายของที่นำเข้า

(ข)ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน

(ค)ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน

(ง)ราคาหักทอน

(จ)ราคาคำนวณ

(ฉ)ราคาย้อนกลับ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้ราคาและการกำหนดราคาตาม(ก) (ข) (ค) (ง) (จ)และ(ฉ) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๒.๒ กฎกระทรวง

กระทรวงการคลังจึงได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓๒ (พ.ศ.๒๕๔๓) แก้ไข เพิ่ม เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔๖ (พ.ศ.๒๕๕๐)ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา๒วรรคสิบสอง(๒) แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราช บัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน ไขในการใช้และการกำหนดราคาศุลกากร และให้อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจออกประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อ ปฏิบัติการให้เป็นตามกฎกระทรวงนี้

๓.๓ ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ต่อมาอธิบดีกรมศุลกากรจึงได้ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากรในรูปของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒ ๐๑ ๐๔ ๐๑ ถึง ข้อ ๒ ๐๑ ๐๔ ๓๑ โดยมีเนื้อหาสาระการกำหนดราคาศุลกากรสอดคล้องกับกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องแก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2018 เวลา 08:59 น.