บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การส่งออกทางไปรษณีย์

การส่งออกทางไปรษณีย์

(1)  เมื่อตรวจของที่จะส่งแล้ว หน่วยงานตรวจปล่อยต้องควบคุมให้ผู้ส่งของออกทำการบรรจุและผูกมัดห่อสิ่งของให้แน่นหนาแข็งแรงเหมาะแก่การส่งออกโดยทางไปรษณีย์

(2)  แล้วบันทึกบนหีบห่อว่าเป็นของส่งออกตามใบขนสินค้าขาออกฉบับใด ตรวจปล่อยเมื่อใด และประทับตราด่านศุลกากรไปรษณีย์

(3)  เมื่อที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขได้รับฝากส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการบันทึกการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

การรายงานของออกและยื่นบัญชีสินค้าทางไปรษณีย์

เมื่อที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ได้รับฝากส่งเรียบร้อยแล้วและเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการบันทึกการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร จะทำการประมวลผลการรับบรรทุกของขาออกไปนอกราชอาณาจักร ต่อไป

ที่มา : ประกาศกรมศุลกากรที่  116/2549  ข้อ  52-61