บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

จีนกับการค้าในตลาดอาเซียน

 

จีนกับการค้าในตลาดอาเซียน

ประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ มีศักยภาพทั้งด้านการทหาร และเศรษฐกิจ ได้กำหนดนโยบายชัดเจนในการเข้ามามีบทบาทในฐานะประเทศศูนย์กลางเศรษฐกิจและขนส่งของภูมิภาค แต่จีนมีจุดอ่อนที่พื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ไม่มีดินแดนติดต่อทางทะเลและถูกโอบล้อมโดยประเทศพม่า, ลาว, และเวียตนาม เพื่อหาช่องทางออกทะเลสำหรับมณฑลยูนานและกวางสีของจีน จึงต้องอาศัยเส้นทางถนนผ่านพม่าหรือลาว เพื่อเข้ามายังไทยตามนโยบาย “LOOK SOUTH” จีนจึงมีความต้องการในการเชื่อมโยงทางขนส่ง และเศรษฐกิจกับประเทศอาเซียน เพื่อเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ การเมืองและการทหาร จีนจึงเป็นคู่ค้า และคู่แข่งในทางการค้ากับประเทศในอาเซียน สำหรับยุทธศาสตร์ของจีน กำหนดให้เมืองคุนหมิง เมืองหลวงของแคว้นยูนานเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคตะวันตกเฉียงใต้โดยวางยุทธศาสตร์ให้เมืองจิ่งหง หรือ เชียงรุ่ง ในเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เส้นทางบกและทางแม่น้ำโขงเชื่อมโยงการค้าและการขนส่งกับประเทศโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านไปสู่ประเทศอาเซียน ขณะเดียวกันจีนได้ดำเนินยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้เมืองหนานหนิง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางสี ซึ่งอยู่ติดกับกรุงฮานายของเวียตนามเป็นศูนย์กลาง โลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเวียตนาม เพื่อเข้าสู่ตลาดอินโดจีนและอาเซียนอีกทางหนึ่ง

การค้าไทย-จีน

จีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้เปรียบดุลการค้ากับทุกประเทศสำหรับไทยเสียเปรียบดุลการค้ากับจีนประมาณ 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐ จีนได้กำหนดนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ GREAT WESTERN DEVELOPMENT STRATEGY เป็นนโยบายการพัฒนาภาคตะวันตกคือ มณฑลยูนาน และกวางสี (แต่ไทยถือว่าอยู่ในภาคใต้ของจีน) จีนได้ให้ความสำคัญในการใช้เป็นฐานรุกเข้ามาในตลาดไทยและอาเซียนโดยจีนมีนโยบายตั้งเป้าว่าภายใน ค.ศ. 2020 จะทำให้ ASIAN เป็นตลาดเดียวกับจีน โดยใช้ข้อตกลง FTA จีน-อาเซียนซึ่งภาษีจะเป็นอัตราศูนย์ โดยจะส่งผลให้อาเซียนกลายเป็นตลาดภายในของจีน (DOMESTIC MARKET) สำหรับสินค้าขาออกผ่านด่านศุลกากรเชียงแสน ซึ่งเป็นการขนส่งผ่านแม่น้ำโขง เป็นสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ยางแผ่น ลำไยแห้ง น้ำมันพืชและผลไม้สด เป็นต้น สำหรับสินค้าขาเข้าเป็นพืชจากจีน เช่น ผัก ผลไม้ และกระเทียม เป็นต้น

เส้นทางขนส่ง ไทย-จีน

1.  เส้นทาง R3W ผ่านด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย ต้องผ่านเข้าประเทศพม่าที่เมืองท่าขี้เหล็ก และผ่านถึงเมืองจิ่งหง (JING HONG) หรือเชียงรุ่งในเขตปกตนเองสิบสองปันนา

2.  เส้นทาง R3E ผ่านด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย ต้องผ่านเข้าประเทศลาว ที่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้วของลาว และผ่านเข้าจีนต่อไป

3.  เส้นทางขนส่งทางแม่น้ำโขงผ่านด่านศุลกากรเชียงแสน แม่น้ำโขงในภาษาไตลื้อเรียกว่า แม่น้ำล้านช้างและคนจีนเรียกว่า หลางชานเจียงมีความยาว 4,909 Km. ภายใต้ข้อตกลงการพัฒนาแม่น้ำโขงของ GMS ประเทศจีนได้พัฒนาระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือสินค้าในแม่น้ำโขงสำหรับท่าเรือหลักของจีน คือท่าเรือกวนเล่ย ที่เมืองจิ่งหงหรือเชียงรุ่ง ที่สามารถขนถ่ายสินค้าได้ตลอดทั้งปี มายังท่าเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

4.  เส้นทางขนส่งทางถนนผ่านลาวและเวียตนาม

4.1 ผ่านด่านศุลกากรหนองคายหรือด่านศุลกากรบึงกาฬ ข้ามสพานมิตรภาพแห่งที่1ที่จังหวัดหนองคายผ่านเข้าแขวงกำแพงเวียงจันทร์แล้วผ่านแขวงบริคำไซของประเทศลาวโดย ใช้เส้นทางหมายเลข 13 และหมายเลข 8 เข้าประเทศเวียตนาม ผ่านกรุงฮานอยถึงชายแดนจีนที่ด่านโยวยีกวน หรือด่านมิตรภาพของจีน โดยสามารถเชื่อมโยงการขนส่งกับเมืองหนาน หนิง มณฑลกวางสีของจีน

4.2 ผ่านด่านศุลกากรนครพนมข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่3ที่จังหวัดนครพนม ผ่านเข้าแขวงคำม่วนของประเทศลาวโดย ใช้เส้นทางหมายเลข13และหมายเลข12เข้าประเทศเวียตนามไกล้เมืองวินน์ของเวียตนามแล้วเดินทางขึ้นเหนือไปเมืองหนานหนิง มณฑลกวางสีของจีน

4.3ผ่านด่านศุลกากรมุกดาหารข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่2ที่จังหวัดมุกดาหาร ผ่านเข้าแขวงสวัณเขตของประเทศลาวจากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข13และหมายเลข9เข้าประเทศเวียตนามไกล้เมืองดานังของเวียตนามแล้วเดินทางขึ้นเหนือไปเมืองหนานหนิง มณฑลกวางสีของจีน สำหรับแขวงสวัณเขตติดต่อกับแขวงจำปาสักจึงสามารถผ่านด่านศุลกากรพิบูลมังสาหารได้

4.4 ผ่านด่านศุลกากรบึงกาฬโดยข้ามแพที่จังหวัดบึงกาฬมาบรรจบกับการเดินทางผ่านด่านศุลกากรหนองคายแล้วผ่านเข้าแขวงบริคำไซของประเทศลาวโดย ใช้เส้นทางหมายเลข 13 และหมายเลข 8 เข้าประเทศเวียตนามไกล้เมืองวินน์ของเวียตนามแล้วเดินทางขึ้นเหนือไปเมืองหนานหนิง มณฑลกวางสีของจีนต่อไป

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2012 เวลา 16:16 น.