บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การนำเข้า-ส่งออก แร่

 

การนำเข้า-ส่งออก แร่                

 

ชนิด  ศุทธยาลัย

ตามพระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ.๒๕๑0

 

แร่ หมายความว่า ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรีย์วัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ไม่ว่าจะต้องถลุงหรือหลอมก่อนใช้หรือไม่ และหมายความรวมตลอดถึงถ่านหิน หินน้ำมัน หินอ่อน โลหะและตะ กรันที่ได้จากโลหะกรรม น้ำเกลือใต้ดิน หินซึ่งกฎกระทรวงกำหนดเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายซึ่งกฎกระทรวงกำหนดเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงน้ำ เกลือสินเธาว์ ลูกรัง หิน ดินหรือทราย       

มาตรา ๑๖๘ การนำเข้าหรือการส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งแร่ชนิดใดในสภาพอย่างใด ปริมาณเท่าใด จะให้อยู่ในความควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กำหนดโดยกฎกระทรวง       

มาตรา ๑๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งแร่ที่อยู่ในความควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้       

เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตนำแร่เข้าในราชอาณาจักร หรือใบอนุญาตนำแร่เข้าในอาณาจักร หรือใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร       

มาตรา ๑๓0 ผู้ใดประสงค์จะนำเข้าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งแร่ที่อยู่ในความควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่       

อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเป็นผู้ออกใบอนุญาตนำแร่เข้าในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร และจะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในใบอนุญาตก็ได้       

เงื่อนไขตามวรรคสองจะกำหนดให้รวมถึงวิธีการซื้อขายและการใช้แร่ที่จะนำเข้าหรือจะส่งออกนอกราชอาณาจักรด้วยก็ได้       

มาตรา ๑๓๑  เมื่อมีเหตุอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนำแร่เข้าในราชอาณา จักรหรือใบอนุญาตส่งออกแร่อออกนอกราชอาณาจักรเมื่อใดก็ได้โดยประ กาศในราชกิจจานุเบกษา

 แร่ควบคุมตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑0

 

กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑0 

“ข้อ ๒  ให้แร่ตามชนิด สภาพ และปริมาณดังต่อไปนี้ เป็นแร่ที่อยู่ในความควบคุมการนำเข้าในราชอาณาจักรคือ 

(๑) สินแร่ดีบุก ปริมาณเกินสองกิโลกรัม 

(๒) โลหะดีบุก ปริมาณเกินสองกิโลกรัม 

ข้อ ๓  ให้แร่ตามชนิด สภาพ และปริมาณ ดังต่อไปนี้ เป็นแร่ที่อยู่ในความควบคุมการส่งออกนอกราชอาณาจักร คือ 

(๑) สินแร่ดีบุก ปริมาณเกินห้าสิบกรัม 

(๒) สินแร่ทองคำ ไม่ว่าจะมีปริมาณเท่าใด 

(๓) สินแร่ทองแดง ปริมาณเกินสองกิโลกรัม 

(๔) สินแร่สังกะสี ปริมาณเกินสองกิโลกรัม 

(๕) สินแร่เหล็ก ปริมาณเกินสองกิโลกรัม 

(๖) แร่ที่มีธาตุโคลัมเบียมตันตาลัม หรือทอเรียม และแร่อื่น ๆ ที่มีกัมมันตภาพรังสี ไม่ว่าจะมีปริมาณเท่าใด 

(๗) แร่โดโลไมต์ ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน 

(๘)  แร่แบไรต์ ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน 

(๙) แร่ไพโรฟิลโลต์ ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน 

(๑๐) แร่เฟลด์สปาร์ ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน 

(๑๑) แร่ยิปซัม ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน 

(๑๒) ดินขาว ปริมาณเกินหนึ่งเมตริกตัน”

 

ในทางปฏิบัติจะมีหนังสือขอให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีร่วมตรวจปล่อยแร่นำเข้าในฐานะเป็นเจ้าพนักงานที่ชำนาญการเรื่องแร่ แม้นว่าแร่นำ เข้านั้นมิใช่เป็นชนิดแร่ควบคุมตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑0