บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6

ดัชนีบทความ
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ กัมพูชา - จีน - พม่า - ลาว - เวียดนาม - ไทย หรือ หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ (Greater Mekong Subregional Economic Cooperation : GMS-EC)

1. ความเป็นมา

เป็นโครงการที่ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) ให้การสนับสนุนทางวิชาการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยการศึกษาระยะที่ 1 แล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2536 เพื่อกำหนดขอบเขตของโครงการแต่ละสาขาและโครงการความร่วมมือที่มีโอกาสพัฒนา สำหรับการศึกษาระยะที่ 2 ADB ได้ทำการศึกษาแล้วเสร็จและได้จัดประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 5 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2538 เพื่อรับผลการศึกษาในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการความร่วมมือ ทั้ง 7 สาขา คือ คมนาคมขนส่ง พลังงาน สื่อสารโทรคมนาคม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการค้าการลงทุน

ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาระยะที่ 3 คือกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงถึงปี 2563 (.. 2020)

2. วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การค้า การลงทุนและบริการ เพื่อให้เกิดการจ้างงาน ยกระดับ     การครองชีพ

- ให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน

- ให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

- ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลก

3. พื้นที่โครงการ

ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา ไทย ลาว เวียดนาม พม่า และจีน (มณฑลยูนนาน)

พื้นที่โครงการของไทย ประกอบด้วย

- ภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน และตาก

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ นครพนม เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และมุกดาหาร

- ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี และสระแก้ว

4. สาขาความร่วมมือ

ประกอบด้วย 8 สาขา โดยเป็น 7 สาขาเริ่มแรก ได้แก่ สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาพลังงาน สาขาสื่อสารโทรคมนาคม สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาการท่องเที่ยว สาขาสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาการค้าการลงทุน ต่อมาในการประชุมฯ ครั้งที่ 8 เมื่อปี 2541 ได้แยกสาขาการค้าการลงทุนออกจากกัน เป็น 2 สาขา คือ สาขาการอำนวยความสะดวกทางการค้า และสาขาการลงทุน


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2012 เวลา 15:36 น.