บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม”

 

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม

๑ กรมศุลกากรได้ขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายว่าตามมาตรา๕วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติ ห้ามนำของที่มี การแสดงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามา พุทธศักราช ๒๔๘๑ บัญญัติว่า “ห้ามนำของหัตถกรรมใด ๆ ที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามาในราชอาณาจักร”แต่เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติกำหนดนิยามของคำว่า “หัตถกรรม”ไว้จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายว่าคำว่า“หัตถกรรม”มีความหมายอย่างไร จะหมายถึงสิ่งที่ต้องใช้ฝีมือในการประดิษฐ์และมีความงามด้านศิลปะแฝงอยู่หรือหมายถึงสินค้าทั่วๆไปโดยกรรมวิธีในการผลิตจะต้องผลิตด้วยมือหรือผลิตจากเครื่องจักรก็ได้

 

”๒ เรื่องเสร็จที่ ๖๒๔/๒๕๕๑ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา เรื่องขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย (ตามพระราชบัญญัติ ห้ามนำของที่มี การแสดงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามา พุทธศักราช ๒๔๘๑)

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา วินิจฉัยในประเด็นสิ่งของที่ถือเป็นหัตถกรรม ว่า.........คำว่า”หัตถกรรม” ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ ห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามาฯ มิได้หมายถึงเฉพาะงานช่างที่ทำด้วยมือโดยถือประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักเท่านั้นแต่หมายรวมถึงสิ่งของที่ทำจากเครื่องจักรโดยไม่จำกัดว่า ต้องทำด้วยมือและไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของที่ใช้ฝีมือในการประดิษฐ์และมีความ งามด้านศิลปะแผงอยู่...........”

 

๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

พระราชบัญญัติ ห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามา พ.ศ.๒๔๘๑

 

         “มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะมีข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

“การแสดงกำเนิด” หมายความว่า ถ้อยคำ อุบาย คำพรรณนา หรือการแสดงอื่น ๆ ซึ่งแถลงหรือแนะโดยประจักษ์แจ้งว่าของใด ๆ ได้ทำหัตถกรรมในถิ่นหรือประเทศใด

“เครื่องห่อหุ้ม” หมายความรวมตลอดถึง จุก ถัง ขวด ภาชนะ หีบ ครอบ หลอด กลัก กรอบ ห่อ หรือสิ่งใด ๆ สำหรับใช้บรรจุของ

“ป้าย” หมายความรวมตลอดถึง แถบ หรือบัตร

 

มาตรา ๔ ให้ถือว่าของมีการแสดงกำเนิด เมื่อมีการแสดงดังกล่าว ถักทอ ตอก ต่อ ประทับ หรือติดอยู่ด้วยประการอื่นใดกับของนั้น หรือกับเครื่องห่อหุ้ม หรือป้ายแห่งของนั้น

 

มาตรา ๕  ห้ามนำของหัตถกรรมใด ๆ ที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามาในราชอาณาจักร

แต่ความในมาตรานี้มิให้มีผลบังคับแก่สิ่งของที่มีการแสดงกำเนิดในสยาม หากว่านำเข้ามาเพื่อใช้เป็นเครื่องห่อหุ้มหรือป้ายสำหรับของที่ผลิตหรือทำหัตถกรรมในราชอาณาจักร

 

หมายเหตุ

 

เรื่องที่กรมศุลกากรขอหารือเป็นเรื่อง“หัตถกรรม”ว่าควรมีความหมายอย่างไร จะหมายถึงสิ่งที่ต้องใช้ฝีมือในการประดิษฐ์และมีความงามด้านศิลปะแฝงอยู่หรือหมายถึงสินค้าทั่วๆไปโดยกรรมวิธีในการผลิตจะต้องผลิตด้วยมือหรือผลิตจากเครื่องจักรก็ได้และคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยคำว่า”หัตถกรรม” หมาย ความว่าสิ่งของที่ถือเป็นหัตถกรรมไม่ จำเป็นต้องทำด้วยมือเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงสิ่งของที่ทำจากเครื่องจักรด้วย  เช่นหัตถกรรมที่ทำจากเครื่องจักรหรือเครื่องทุนแรงต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกานี้จึงบังคับใช้กับ”หัตถกรรม”เท่านั้น