บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

 

คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ                

1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง                     

 

¡ คำสั่ง 310/2545 เหตุแห่งการฟ้องคดีมีพฤติการณ์พอสมควรที่สนับสนุน
คำฟ้องว่า คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เข้าเกณฑ์เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)ฯ
                       

¡ คำพิพากษา อ.28/2547 นายนนทพล นิ่มสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฟ้องเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง ศาลปกครองรับไว้พิจารณา                       

¡ คำสั่ง 733/2548 เป็นกระบวนการเสนอเพื่อออกคำสั่ง ไม่เข้าลักษณะเป็นคดีปกครอง ศาลปกครองไม่รับคดีไว้พิจารณา                       

¡ คำสั่ง 636/2549 (อบต.เชียงเครือ) เป็นคำสั่งอื่นอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ศาลปกครองรับคดีไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปได้               

2 การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 

¡ คำสั่งที่ 221/2546 การฟ้องโต้แย้งการดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง เป็นเพียงกระบวนการภายในที่ยังไม่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี

3. การดำเนินการทางวินัยล่าช้าเกินสมควร       

¡ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗/๒๕๔๗ ผู้สั่งแต่งตั้งฯ ไม่พิจารณาสั่งการทางวินัยทั้งที่คณะกรรมการสอบสวนได้เสนอผลการสอบสวนไปเป็นเวลานานแล้ว ขอให้ศาลสั่งให้มีการสรุปผลการสอบสวนทางวินัย และให้ตนเองกลับเข้ารับราชการตามที่มีการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)       

¡ คำสั่งที่ ๑๒๘/๒๕๔๗ เป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว แต่ผลการสอบสวนยังไม่เสร็จตามระเบียบของทางราชการ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ล่าช้าเกินสมควรเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเสียโอกาสอันจะพึงมีพึงได้ตามสิทธิ เป็นกรณีพิพาทที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)       

¡ คำสั่งที่ ๑๓๖/๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินการทางวินัยและถูกดำเนินคดีอาญาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนชั้นยศ จึงมีหนังสือร้องทุกข์เพื่อขอกลับคืน
สู่ฐานะเดิมตามมาตรา ๘๗ แห่ง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดว่า หากผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการตามรายงานที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเสนอไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้ข้าราชการตำรวจผู้ถูกกล่าวหากลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนและให้ถือว่าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสอบสวน แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภายในเวลาที่ศาลกำหนด เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)

 4. การฟ้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย       

¡ คำสั่งที่ ๒๔/๒๕๔๘ ที่ ๑๐๘/๒๕๔๙ และที่ ๘๑๑/๒๕๔๙ ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัย และเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากคำสั่งลงโทษทางวินัยเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓)       

¡ คำสั่งที่ ๒๗๕/๒๕๔๘ ฟ้องขอให้เบิกจ่ายเงินเดือนย้อนหลังจากวันที่ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการจนถึงวันที่มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)       

¡ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓/๒๕๕๐ จ่ายเงินเดือนในระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการล่าช้าเกินสมควร จึงฟ้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการจ่ายเงินเดือนล่าช้าดังกล่าว จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)