บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การดำเนินการสอบสวนทางวินัยล่าช้า

 

การดำเนินการสอบสวนทางวินัยล่าช้า

 

การดำเนินการสอบสวนทางวินัยหากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่ระเบียบ หรือกฎหมายกำหนด หรือดำเนินการล่าช้าจะส่งผลให้การดำเนินการทางวินัยกรณีดังกล่าวเป็นอย่างไร

ในกรณีดังกล่าวตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๕๑/๒๕๕๘ ได้วางหลักว่า..นับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบคำสั่งกระทรวงศึก ษาธิการลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี จนถึงวันที่คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว. ๓) ให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ รวมระยะเวลา ๘ เดือนเศษ จะใช้ระยะเวลาดำเนินการเกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ตาม แต่กำหนดเวลาดำเนินการสอบสวนดังกล่าวก็เป็นเพียงระยะเวลาอย่างยาวที่สุดที่ควรสอบสวนทางวินัยให้แล้วเสร็จ ประกอบกับคณะกรรมการสอบสวนได้รายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวนตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ของกฎ ก.พ. ฉบับเดียวกัน เนื่องจากการดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีข้อเท็จจริงจำนวนมากที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีเอกสารหลักฐานจำนวนมากรวมทั้งมีข้อสังเกตรายงานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน การดำเนินการล่าช้าดังกล่าวจึงมีเหตุผลอันสมควร และไม่ถึงขนาดที่จะทำให้การสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี จนถึงวันที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้รายงานการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะล่วงเลยระยะเวลา ๒๗๐ วันก็ตาม ก็หาเป็นเหตุให้คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ ที่ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

ในกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ขั้นตอนหรือระยะเวลาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ตามกฎ กพ. หรือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม มาตรฐานการดำเนินการทางวินัยซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนไว้ ซึ่งหากขั้นตอนกระบวน การมีเหตุอันสมควรที่ทำให้กระบวนการล่าช้า ก็ไม่เป็นเหตุให้คำสั่งลงโทษทางวินัยเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบแต่อย่างใด ซึ่งตามหลักที่ศาลปกครองสุงสุดได้วางไว้ แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการดำเนินการสอบสวนทางวินัย เป็นระยะเวลาเร่งรัด มิใช่ระยะเวลาบังคับ แต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ระยะเวลาในการดำเนินการทางวินัยเป็นระยะเวลาเร่งรัด แต่หากคณะกรรมการสอบสวน กลับไม่เร่งดำเนินการทางวินัย หรือดำเนินการทางวินัยล่าช้า โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการสอบสวนอาจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาเองได้