บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าทองคำของธนาคารแห่งประเทศไทย - หน้าที่ 2

ดัชนีบทความ
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าทองคำของธนาคารแห่งประเทศไทย
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 ดังนั้น เมื่อการนำเข้าทองคำเพื่อการดูแลรักษาและบริหารจัดการทุนสำรองทางการของประเทศเป็นกิจการของ ธปท. ที่มีกฎหมายกำหนดให้ ธปท. มีหน้าที่ต้องดำเนินการ จึงได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา๙๑/๓(๑) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยผลของมาตรา ๗๗/๓ แห่งประมวลรัษฎากร

 

 

                                                              (นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ)

                                                            เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

          พฤศจิกายน ๒๕๕๖แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2016 เวลา 21:06 น.