บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การพัฒนาการค้าชายแดน

การพัฒนาการค้าชายแดน

เดิมการค้าชายแดน ในลักษณะตลาดนัดชายแดนโดยเฉพาะตามแนวชายแดน ไทย-ลาว ซึ่งประชาชนมีความผูกพันเป็นพี่น้องกัน มีการเดินทางข้ามแดนไปมาหาสู่กัน หรือ เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ตามช่องทางต่าง ๆ ที่มิใช่ จุดผ่านแดนถาวรหรือจุดผ่านแดนชั่วคราว   ถือเป็นวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้น  ได้มี มานานแล้ว จนถือเป็นจุดผ่านแดนประเพณีหรือตลาดการค้าประเพณีต่อมาสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มีนโยบายการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการค้าและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของประชาชนตามแนวชายแดนกับประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด พิจาณาเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน โดยอ้างอิงอำนาจตาม พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 รวมทั้งให้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปกำกับดูแล จุดผ่านแดนประเพณีหรือตลาดการค้าประเพณี จึงได้พัฒนามาเป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน สำหรับในส่วนของภาคราชการ   ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน พอสรุปได้ดังนี้

1.  การกำหนดและแนวปฏิบัติการนโยบายเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ถือเป็นงานระดับนโยบาย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

2. การนำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาบังคับให้ ได้แก่

- กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย

- กฎหมายว่าด้วยศุลกากร เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ผ่าน เข้า-ออก

- กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมือ  เกี่ยวข้องกับคนและยานพาหนะที่เดินทางผ่าน เข้า-ออก

- กฎหมายภายในอื่น ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ เป็นต้น

3.  อำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ

- ระดับคณะกรรมการการควบคุม จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนที่ได้รับแต่งตั้งจากจังหวัดชายแดนมีหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงาน พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ณ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

- เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแล ณ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ให้เป็นไปตามกฎหมายที่หน่วยงานของตนมีหน้าที่รับผิดชอบ

ปัจจุบัน สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านได้เข้าสู่สภาวะปกติ ก้าวเข้าสู่ระบบการค้าเสรี มีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น การค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน จึงมีทั้งการค้าชายแดนระหว่างประชาชนตามแนวชายแดน และการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น ด่านศุลกากรชายแดนจึงต้องปรับบทบาทตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ในการส่งเสริมการเอื้ออำนวยต่อการค้าชายแดนระหว่างประชาชน และการค้าระหว่างประเทศโดยยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรมาปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน และอำนวยความสะดวกการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร รวมถึงการค้าระหว่างประเทศด้วยเพื่อให้การค้าทั้งสองลักษณะสามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2012 เวลา 14:40 น.