บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การนำเข้ามูลค้างคาว

การนำเข้ามูลค้างคาว

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้ามูลค้างคาว

พ.ศ. ๒๕๕๑

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชและพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๙ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔.๕.๑ ของข้อ ๔.๕ กำหนดให้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลค้างคาวที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกำหนดก่อนการนำเข้าได้รับยกเว้นจากการเป็นสิ่งต้องห้าม อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔.๕ แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลค้างคาวที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้จะต้องเป็นมูลค้างคาวที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา หรือสหภาพพม่า เท่านั้น

ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะนำมูลค้างคาวตามข้อ ๑ เข้ามาในราชอาณาจักร ต้องแจ้งปริมาณการนำเข้าพร้อมรายละเอียดในใบแจ้งการนำเข้า ตามแบบ พ.ก. ๙ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจพืชที่นำเข้า

ข้อ ๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามข้อ ๒ แล้ว หากเห็นว่าเอกสารและรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้สุ่มเก็บตัวอย่างมูลค้างคาวเพื่อตรวจสอบศัตรูพืช เพื่อทำการตรวจปล่อย

ข้อ ๔ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกัน ภายหลังจากอนุญาตให้นำเข้าแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งระงับการนำเข้า และพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการนำเข้ามูลค้างคาวจากประเทศนั้น

ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

เมทนี สุคนธรักษ์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร