บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ปัญหาการให้บริการศุลกากร

ดัชนีบทความ
ปัญหาการให้บริการศุลกากร
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

ปัญหาการให้บริการศุลกากร

ปัจจุบัน กรมศุลกากรยังคงมีหน้าที่จัดเก็บรายได้คือภาษีศุลกากร แต่การจัดเก็บรายได้ลดลงกว่าเดิมมากเนื่องจากมีการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสำหรับเครื่องจักรและของที่นำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก และของที่นำเข้าโดยได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ดังนั้นรายได้ที่จัดเก็บได้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับตลาดภายในประเทศ สำหรับสถิติการจัดเก็บรายได้ที่ลดลงได้มีการสรุป สาเหตุว่าเกิดจากการทุจริตของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือปัญหาเศรษฐกิจโลกซบเซา เป็นต้น

ดังนั้นภาษีศุลกากรจะจัดเก็บได้สูงขึ้นหรือลดลง จึงขึ้นอยู่กับภาวะตลาดภายไนประเทศ หากตลาดมีการซื้อขายคึกคัก การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็จะสูงขึ้น การจัดเก็บภาษีศุลกากรจะสูงขึ้นตามไปด้วย สำหรับในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่การจัดเก็บรายได้ลดลงโดยมีผลจากตลาดภายในประเทศซบเซา สาเหตุหนึ่งอาจมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพราะลักษณะงานการให้บริการพิธีการศุลกากรเป็นการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการจัดเก็บภาษีอากรที่ต้องถูกต้องและครบถ้วนและการบังคับใช้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การนำของเข้าและการส่งของออกเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงมีลักษณะเป็นการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารพิธีการที่เกี่ยวข้องและของที่ผ่านพิธีการศุลกากรซึ่งปรากฏบ่อยครั้งว่าอาจจำเป็นต้องกักของไว้ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบให้ถูกต้องก่อน ขณะเดียวกันความล่าช้าในการผ่านพิธีการ ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น มีผลให้ต้นทุนการประกอบการสูงขึ้เกินความจำเป็น

ปัญหาความล่าช้าอาจเกิดจากการขาดความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ดังนี้

๑ ปัญหาการพิจารณาราคา

ตามประมวลฯกำหนด ราคาทดสอบ(Test Value) ให้ใช้เพื่อการทดสอบกรณีผู้ซื้อและผู้ขายมีความสัมพันธ์กันเท่านั้น  จึงไม่ถือว่าราคาทดสอบ(Test Value)เป็นราคาศุลกากร แต่ในทางปฏิบัติสินค้าบางรายการที่มีสถิติราคาที่เคยนำเข้าหรืออาจเรียกว่าราคาทดสอบ(Test Value) เช่นเดียวกัน หากตรวจพบว่าสินค้ารายอื่นที่เป็นชนิดหรือประเภทเดียวกันแต่ราคาซื้อขายของที่นำเข้าต่ำกว่าราคาทดสอบ(Test Value)จะกักสินค้าไว้จนกว่าจะปรับราคาให้เท่ากับราคาทดสอบ(Test Value) กรณีจึงมีข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรบางนายอาจเข้าใจว่าราคาทดสอบ(Test Value)เป็นราคาศุลกากรซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 

๒ ปัญหาการใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี

 

กรณีใบขนสินค้าขาเข่าได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรีตามประกาศกระ ทรวงการคลังแต่ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำแดงรายการไม่ถูกต้องตามประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะพิจารณาให้เสียสิทธิพิเศษตามประกาศกระทรวงการคลังซึ่งไม่เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้

 

“ดังนั้น เมื่อของที่นำเข้าเป็นของที่จะได้รับการยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากร เพราะเป็นของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศภาคีของความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์ การการค้าโลก (WTO) แล้วผู้นำของเข้าย่อมได้สิทธิตามประกาศกระทรวงการ คลัง เรื่องการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากร (อคล. ๙) แล้ว ส่วนการใช้สิทธิดัง กล่าวหากไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนดให้ถูก ต้องก็เป็นเรื่องที่ผู้นำของเข้าต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯอีกส่วนหนึ่งและหากเป็นเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย ผู้นำของเข้าก็สามารถทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนดได้ต่อไปโดยมิได้ทำให้สิทธิที่จะได้รับการยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรของผู้นำของเข้าหมดสิ้นไปแต่อย่างใด..........”.แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 สิงหาคม 2016 เวลา 20:20 น.