บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การแจ้งน้ำหนักสินค้าที่จะนำไปบรรทุกขึ้นเรือ

 

การแจ้งน้ำหนักสินค้าที่จะนำไปบรรทุกขึ้นเรือ

๑ สาระสำคัญ

ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๑๑๓/๒๕๕๙ เรื่องแนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า แจ้งว่าองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ได้ออกข้อบังคับกำหนดให้ผู้ส่งสินค้าต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของน้ำหนักสินค้ารวมตู้คอนเทนเนอร์ (Verified gross mass) และให้รับรองน้ำหนักนั้นในเอกสารการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ (Shipping Document ) หากนายเรือหรือตัวแทนของนายเรือและตัวแทนท่าเทียบเรือยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลน้ำหนักสินค้ารวมตู้คอนเทนเนอร์ (Verified gross mass) ที่ได้ตรวจรับรองแล้ว ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้านั้น จะต้องไม่ถูกขนถ่ายลงเรือสินค้า โดยข้อบังคับนี้จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒ ประเด็นพิจารณา

ประกาศฉบับนี้ มิได้กำหนดให้ส่วนราชการใดมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง จึงต้องพิจารณาหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑)กรมเจ้าท่า มิได้มีหน้าที่ควบคุมการรับบรรทุกสินค้าลงเรือสินค้าที่จะเดินทางไป

ต่างประเทศ

(๒)การท่าเรือ มีหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับทำเนียบท่าเรือ การขนถ่ายและบรรทุกสินค้าจากเรือ แต่มิได้มีหน้าที่ควบคุมการรับบรรทุกสินค้าลงเรือสินค้า

(๓)กรมศุลกากร มีหน้าที่ควบคุมการรับบรรทุกสินค้าลงเรือสินค้า แต่รายการน้ำหนักในใบขนสินค้ากำหนดให้สำแดงน้ำหนักสุทธิ (Net Weight) น้ำหนักรวมหีบห่อ (Gross Weight) และตามระเบียบพิธีการศุลกากรกำหนดเจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่ต้องควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ จึงไม่มีหน้าที่ตรวจสอบน้ำหนักสินค้ารวมตู้คอนเทนเนอร์ (Verified gross mass)

ตามประกาศฯ กำหนดให้ผู้ส่งสินค้าต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของน้ำหนักสินค้ารวมตู้คอนเทนเนอร์ (Verified gross mass) และให้รับรองน้ำหนักนั้นในเอกสารการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ (Shipping Document ) แต่ในทางปฏิบัติ สายเรือ (Shipping Line) หรือ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) เป็นผู้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปบรรทุกขึ้นเรือสินค้าที่ต้องผ่านการตรวจชั่งรถบรรทุกพร้อมตู้คอนเทนเนอร์ ก่อนผ่านเข้าเขตท่า หากผลการตรวจชั่งคลาด เคลื่อนจากที่ผู้ส่งสินค้าได้รับรองน้ำหนักนั้น อาจเกิดความล่าช้าในการรับรองความถูกต้องใหม่ อาจทำให้ไม่สามารถนำตู้คอนเทนเนอร์ไปบรรทุกขึ้นเรือได้ทันตามกำหนด นอกจากนี้ยังไม่มีการกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลน้ำหนักสินค้ารวมตู้คอนเทนเนอร์ (Verified gross mass) ว่าต้องผิดพลาดในระดับใดจึงจะไม่สามารถรับบรรทุกขึ้นเรือได้

๓ แนวทางการแก้ไขปัญหา

๓.๑การดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองหรือแก้ไขน้ำหนักสินค้ารวมตู้คอนเทนเนอร์ (Verified gross mass) และให้รับรองน้ำหนักนั้นในเอกสารการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ (Shipping Document ) จึงต้องมอบหมายให้สายเรือ (Shipping Line) หรือ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) ทำการแทนในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ส่งสินค้า/ผู้ส่งของออก

๓.๒ เพื่อลดปัญหาการปฏิเสธขนถ่ายลงเรือสินค้า จึงควรหารือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติและกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับปัญหาการปฏิเสธขนถ่ายลงเรือสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๓.๓ สำหรับการผลักดันในระยะยาว ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงข้อมูลน้ำหนักสินค้ารวมตู้คอนเทนเนอร์ (Verified gross mass)ที่ต้องชั่งก่อนเข้าทำเนียบท่าเรือกับตัวแทน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการตรวจสอบน้ำหนัก จะช่วยลดเวลาในการขนส่งสินค้าไปบรรทุกขึ้นเรือสินค้าเพื่อป้องกันปัญหาการนำสินค้าไปบรรทุกขึ้นเรือไม่ทันกำหนดเวลา

: ชนิด ศุทธยาลัย