บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การค้าชายแดนไทย-พม่า

ดัชนีบทความ
การค้าชายแดนไทย-พม่า
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

การค้าชายแดนไทย-พม่า

1.  สภาพทั่วไป

สหภาพพม่า ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ติดฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอลมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศบังคลาเทศ 193 กิโลเมตร ประเทศจีน 2,185 กิโลเมตร ประเทศอินเดีย 1,463 กิโลเมตร ประเทศลาว 253 กิโลเมตร และประเทศไทย 1,800 กิโลเมตร พื้นที่ประเทศโดยรวมทั้งหมด 678,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ทางบก 657,740 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทางน้ำ 20,760 ตารางกิโลเมตร

ประชากรพม่า มีจำนวนประมาณ 48,137,741 คน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2552) พม่าประกอบไปด้วยหลายเชื้อชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจำนวนมากได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์พม่า ร้อยละ 68, ไทใหญ่ ร้อยละ 9, กะเหรี่ยง ร้อยละ 4, กลุ่มชิน ร้อยละ 3, อินเดีย ร้อยละ 2, มอญ ร้อยละ 2 และเชื้อชาติอื่นๆ อีกร้อยละ 5 ทุกกลุ่มชาติพันธุ์มีภาษาเป็นของตนเอง ประชากรร้อยละ 89 นับถือศาสนาพุทธ นอกนั้นนับถือศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามและ อื่นๆ

การปกครองแบ่งเป็น 7 เขตและ 7 รัฐ ได้แก่ เขตอิระวดี เขตมาแกว เขตมัณฑะเลย์ เขตพะโค (หงสาวดี) เขตสะกาย เขตตะนาวศรี และเขตย่างกุ้งและ 7 รัฐ ได้แก่ รัฐยะไข่ รัฐชิน รัฐคะฉิ่น รัฐกะเหรี่ยง รัฐคะยา รัฐมอญ และรัฐฉาน ปกครองด้วยระบบทหารภายใต้การนำของสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (SPDC) เมืองสำคัญคือ กรุงย่างกุ้ง (ร่างกุ้ง) และเมืองหลวงใหม่ คือ กรุงเนย์ปิดอร์

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ไม้สัก รวมทั้งแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงและแหล่งพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ เช่น แม่น้ำสาละวิน และแร่ต่าง ๆ ผลผลิตการเกษตรหลัก ได้แก่ ข้าว เมล็ดพืช ถั่ว งา อ้อย ไม้เนื้อแข็ง ปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา ผลผลิตทางอุตสาหกรรมได้แก่ ผลิตภัณฑ์จาก ไม้ แร่ต่างๆ เช่น ดีบุก ทองแดง เหล็ก ทังสเตน ซีเมนต์ อุปกรณ์ก่อสร้าง ปุ๋ย น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เสื้อผ้า อัญมณี และหยก

2.  แนวชายแดนไทย-พม่า

ไทยมีแนวชายแดนติดต่อกันเป็นระยะทางยางประมาณ 1,800 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง การค้าหรือการทำธุรกรรมทางการค้าบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศมีรูปแบบการค้าตั้งแต่การค้าที่มีมูลค่าไม่สูงมาก เช่น การซื้อขายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนจนไปถึงการค้าที่มีมูลค่าสูงระหว่างหน่วยงานรัฐของทั้งสองประเทศ

จังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการค้าชายแดนระหว่างไทยกับพม่ามี 7 จังหวัดได้แก่ แม่ฮ่องสอน (ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน) เชียงราย (ด่านศุลกากรแม่สาย) เชียงใหม่ (ด่านศุลกากร เชียงดาว) ตาก (ด่านศุลกากรแม่สอด) กาญจนบุรี (ด่านศุลกากรสังขละบุรี) ประจวบคีรีขันธ์ (ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ และระนอง (ด่านศุลกากรระนอง) ส่วนจังหวัดที่ไม่มีการค้าชายแดน ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี และชุมพร เนื่องจากพรมแดนที่ติดต่อกันกับพม่าเป็นพื้นที่ป่า และไม่มีชุมชนอาศัยอยู่

3.  จุดการค้าชายแดนไทย-พม่า

จุดผ่านแดนถาวร

(1)  บริเวณข้ามแม่น้ำสาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตรงข้ามเมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน

(2)  บริเวณบ้านริมเมย หมู่ 2 ตำบลท่าสายลวด จังหวัดตาก ตรงข้ามเมืองเมียวดี

(3)  บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ตรงข้ามเมืองเกาะสอง

3.1  บริเวณท่าเทียบเรือสะพานปลา ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง

3.2  บริเวณปากน้ำระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง

3.3  บริเวณท่าเทียบเรือของบริษัทอันดามันคลับ จำกัด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง

จุดผ่านแดนชั่วคราว

(1)  ด่านเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

(2)  บ้านน้ำพุร้อน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เปิดจุดผ่านแดนชั่วคราว เพื่อให้บริษัทก่อสร้างของไทย นำวัสดุก่อสร้างเข้าไปก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกที่เมืองทวายของพม่า

จุดผ่อนปรน

(1)  ท่าบ้านเหมืองแดง ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

(2)  ท่าบ้านปางห้า ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

(3)  ท่าบ้านสายลมจอย ตำบลเวียงคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

(4)  ท่าบ้านเกาะทราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่ 1 – 4 อยู่ตรงข้ามเมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน

(5)  ด่านเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี-อำเภอพญาตองซู จังหวัดผาอัน รัฐกะเหรี่ยง

(6)  ช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น หมู่ 4 ตำบลแม่งา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน-อำเภอแม่  เจ๊ะ จังหวัดดอยก่อย รัฐฉาน

(7)  ช่องทางบ้านห้วยผึ้ง หมู่ 4 ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน-บ้านหัวเมือง รัฐฉาน

(8)  ช่องทางกิ่วผาวอก บ้านอรุโณทัย หมู่ 10 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่- เมืองสาด รัฐฉาน

(9)  ช่องทางหลักแต่ง บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแห จังหวัดเชียงใหม่- เมืองเต๊าะ รัฐฉาน

(10)  บ้านสบรวก ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-บ้านมอด่อง จังหวัดมะริด เขตตะนาวศรี

ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบการค้าชายแดนของพม่า คือ กรมการค้าชายแดน (Department of Border Trade: DOBT) ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งจุดบริการ One-Stop-Services ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการค้าประเภทนำเข้าส่งออกชายแดนระหว่างประเทศ