บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ปัญหาการบังคับใช้ระเบียบการประกันเวลา เพื่อการบริการประชาชน

 

ปัญหาการบังคับใช้ระเบียบการประกันเวลา

เพื่อการบริการประชาชน

 

ปัญหาการคอร์รัปชั่นในกรมศุลกากรเกิดขึ้นมานานแล้ว เนื่องจากลักษณะงานการให้บริการพิธีการศุลกากรเป็นการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการจัดเก็บภาษีอากรที่ต้องถูกต้องและครบถ้วนและการบังคับใช้กฎหมายอี่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การนำของเข้าและการส่งของออกเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงมีลักษณะเป็นการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารพิธีการที่เกี่ยวข้องและของที่ผ่านพิธีการศุลกากรซึ่งปรากฏบ่อยครั้งว่าอาจจำเป็นต้องกักของไว้ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบให้ถูกต้องก่อน ขณะเดียวกันความล่าช้าในการผ่านพิธีการ ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการ จึงเป็นสาเหตุสำคัญให้เกิดการยินยอมจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรบางนายเพื่อให้การผ่านพิธีการศุลกากรสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้การคอร์รัปชั่นเกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรบางนายในการโกงค่าภาษีอากรหรือหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 กรมศุลกากรได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่นโดยการเพิ่มประสิทธิ  ภาพในการให้บริการให้บริการประชาชนโดยการเร่งรัดการบริการผ่านพิธีการ ศุลกากรให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อลดปัญหาการคอร์รัปชั่น จึงได้อาศัย อำนาจตามมาตรา ๓๗และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดประมวลระเบียบปฏิบัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ๑ ๐๔ ๐๔ ๐๑ การเร่งรัดการปฏิบัติราชการ กำหนดลด ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนมิได้กำหนดระยะเวลาเรียงลำดับตามขั้นตอนการปฏิบัติแต่เป็นการรวมกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จึงมีปัญหาในการบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

 

๑ การกำหนดกรอบการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีที่กำลังผ่านพิธีการศุลกากร บังคับใช้เฉพาะในกระบวนงานเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากรเท่านั้น หมายความว่าระเบียบปฏิบัตินี้บังคับใช้กับการให้บริ การพิธีการ ศุลกากรเพื่อให้บริการประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการนำของเข้าและส่งของออก โดยมีข้อยกเว้น หากเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยหรือตรวจพบความผิดให้หลุดพ้นเงื่อนไขการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานทันที แต่การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการดำเนินการเกี่ยวกับงานคดี เป็นการรวมกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จโดยไม่แยกตามลำดับขั้นตอน ทำให้ไม่สามารถคาดหวังว่างานจะแล้วเสร็จ

เมื่อไร จึงมีผลให้การพิจารณาความผิดหรือปัญหาเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดสินค้าหรือการจำแนกประ เภทพิกัดต้องล่าช้าออกไปโดยไม่มีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน ส่งผลกระทบต่อตาราง เวลาในการวางแผนทางธุรกิจและไม่จูงใจให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศ จึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ

 

๒ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานไม่มีสภาพบังคับเพราะไม่มีการกำหนดโทษทางวินัยไว้อย่างชัดแจ้ง สำหรับกรณีเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๓๙/๒๕๕๘ จึงมีผลให้เจ้าหน้าที่จำนวนไม่น้อยละเลยการปฏิบัติงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้นำของเข้าต้องได้รับผลกระทบในความล่าช้าในการผ่านพิธีการศุลกากร

 

๓ ภายหลังขั้นตอนการกำหนดชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้ว หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นติดราชการสำคัญหรือลาราชการ ในทางปฏิบัติจะต้องรอเจ้าหน้าที่คนนั้นจะกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ เพราะการขอหน่วยงานต้นสังกัดเปลี่ยนชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จะได้รับการปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่มีระเบียบปฏิบัติกำหนดแต่อย่างใด ทำให้ผู้ติดต่อราชการต้องเสียเวลาล้าช้าออกไปเกินความจำเป็นหรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

 

หน่วยงานในสังกัดของกรมศุลกากร มีบทบาทสำคัญของระบบโลจิสติกในฐานะเป็นประตูของประเทศและที่เก็บสินค้าระหว่างรอการตรวจปล่อย หากการผ่านพิธีการต้องล่าช้า ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนสินค้าที่ต้องเพิ่มสูงขึ้น มีผลให้ความสามารถในการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศต้องลดลง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่การบริการประชาชนต้องรวดเร็วและโปร่งใสโดยเฉพาะถ้าสามารถลดปัญหาคอร์รัปชั่นลงได้จะส่วนช่วยให้งานพิธีการศุลกากรมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ให้ครอบคลุมขบวนงานทั้งระบบเพื่อให้ผู้ติด ต่อราชการสามารถทราบเวลาแล้วเสร็จของงานเพื่อให้สามารถวางแผนงานล่วงหน้า นอกจากนี้ต้องมีบทลงโทษเจ้าหน้าที่ในกรณีละเว้นหรือละเลยการปฏิบัติเพื่อประชาชนและต้องมีความคล่องตัวหากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ต้องเปลี่ยนชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคนใหม่เพื่อให้งานเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 

: ชนิด ศุทธยาลัย

www chanidservice.com