บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ปัญหากรมศุลกากรออกระเบียบการกำหนด ราคาศุลกากรซ้ำซ้อนกันสองฉบับ

ดัชนีบทความ
ปัญหากรมศุลกากรออกระเบียบการกำหนด ราคาศุลกากรซ้ำซ้อนกันสองฉบับ
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

ปัญหากรมศุลกากรออกระเบียบการกำหนด

ราคาศุลกากรซ้ำซ้อนกันสองฉบับ

1 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากรมีระเบียบบังคับใช้ทับซ้อนกัน 2 ฉบับ ดังนี้

 

1.1 กฎกระทรวงฉบับที่132 (พ.ศ.2543) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่145 (พ.ศ.2547) ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.2469 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่17) พ.ศ. 2543

จากนั้นกรมศุลกากรอาศัยอำนาจตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่132 (พ.ศ.2543) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่145 (พ.ศ.2547) ที่กำหนด“ให้อธิบดีมีอำนาจออกประกาศระเบียบ หรือข้อบัง คับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระ ทรวงนี้” ได้ออกคำสั่งหรือระเบียบปฏิบัติในรูปแบบของประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.2556 ข้อ 2 01 04 01- 2 01 04 31ราคาศุลกากร และข้อ 2 01 13 27 การตรวจปล่อยรถยนต์สำเร็จรูป เป็นต้น โดยปัจจุบันยังคงมีผลบังคับใช้ 

1.2 ต่อมาอธิบดีกรมศุลกากรในสมัยนั้น ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.2469 ออกคำสั่งกรมศุลกากรที่ 317/2547 เรื่องแนวทางการพิจารณาราคารถยนต์นั่งสำเร็จรูปโดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแตกต่างแต่มิได้มีการยกเลิกหรือแก้ไขกฎกระทรวงและประมวลระเบียบปฏิบัติกรมศุลกากรฯเดิมแต่อย่างใด ทำให้เกิดปัญหาในการตีความว่าต้องปฏิบัติอย่างไรจะปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ

2 เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรฯ กับคำสั่งกรมศุลกากรที่317/2547

(1) ราคาซื้อขายของที่นำเข้า

(1.1) ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรฯ

ราคาซื้อขายของที่นำเข้าจะต้องเป็นราคาที่ได้ชำระจริงหรือที่จะต้องชำระสำหรับของที่นำเข้านั้นเมื่อได้มีการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร

 (1.2) คำสั่งกรมศุลกากรที่317/2547

กรณีรถยนต์รายที่กำลังพิจารณาเคยมีการนำเข้า มีราคาซื้อขายของเหมือนกันและได้รับเป็นราคาศุลกากรไว้แล้ว หากราคาตามที่สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าไม่ต่ำกว่าราคาศุลกากรเดิมและมีระยะเวลาห่างกันไม่เกิน ๓๐ วัน ให้รับราคาสำแดงนั้นเป็นราคาศุลกากร”

“ก รถยนต์รายที่กำลังพิจารณาไม่เคยมีการนำเข้า หรือ

ข รถยนต์รายที่กำลังพิจารณาเคยมีการนำเข้าแต่ราคาที่สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าต่ำกว่าราคาศุลกากรเดิม หรือ

ค รถยนต์รายที่กำลังพิจารณาเคยมีการนำเข้า และราคาที่สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าไม่ต่ำกว่าราคาศุลกากรเดิม แต่มีระยะเวลาห่างกันเกิน ๓๐ วัน

(2) การพิจารณากำหนดราคาศุลกากรสำหรับราคาซื้อขายของที่นำเข้า

(2.1) ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร ฯ

ข้อ 2 01 04 03 การกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่ 1 ราคาซื้อขายของที่นำเข้า ให้พิจารณา ดังนี้

(ก) กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าราคาที่สำแดงเป็นราคาที่ได้ชำระหรือราคาที่จะต้องชำระสำหรับของที่นำเข้า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน (3.1) ให้รับราคาซื้อขายเป็นราคาศุลกากร

 

(ข) กรณีผู้ซื้อและผู้ขายมีความสัมพันธ์กัน ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน (3.2)

 

(ค) กรณีเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัยในข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องของ ราคาที่สำแดง (Reason to doubt the truth and accuracy of the declared  value ) ให้ดำเนินการตาม (3.3)

 

  (ง) กรณีที่ไม่อาจกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่ 1 ราคาซื้อขายของที่นำเข้าให้ดำเนินการตาม (3.4) เพื่อกำหนดราคาศุลกากรโดยวิธีการในลำดับถัดไป”

 

 (2.2) คำสั่งกรมศุลกากรที่317/2547