บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ปัญหาการพิจารณาราคาศุลกากร

 

ปัญหาการพิจารณาราคาศุลกากร

การสำแดงราคาของที่นำเข้าในใบขนสินค้าขาเข้า ถือเป็นรายการที่สำคัญที่สุดรายการหนึ่ง เพราะต้องใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าภาษีอากร แต่ในขั้นตอนการตรวจปล่อยของขาเข้ามีเจ้าหน้าที่ศุลกากรบางคนจะพิจารณากำหนดราคาศุลกากรโดยให้ใช้ “ราคาทดสอบ”แทนราคาซื้อขายของที่นำเข้า จึงมีประเด็นว่า“ราคาทดสอบ”ถือเป็นราคาศุลกากร หรือไม่

๑ ราคาศุลกากร คืออะไร

ตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา ๒  เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวแก่ศุลกากร และในการแปลความแห่งพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายนั้น ๆ ถ้อยคำต่อไปนี้ ถ้าไม่แย้งกับความในบทหรือเนื้อเรื่องไซร้ ให้มีความหมายและกินความรวมไปถึงวัตถุและสิ่งทั้งหลายดังกำหนดไว้ต่อไปนี้ คือ

 

คำว่า “ราคาศุลกากร” หรือ “ราคา” แห่งของอย่างใดนั้น

 

(๑) ในกรณีส่งของออก หมายความว่า ราคาขายส่งเงินสดซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลา และที่ที่ส่งของออกโดยไม่มีหักทอนหรือลดหย่อนราคาอย่างใด หรือ

 

(๒) ในกรณีนำของเข้า หมายความว่า ราคาของของเพื่อความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากรตามราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) ราคาซื้อขายของที่นำเข้า

(ข) ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน

(ค) ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน

(ง) ราคาหักทอน

(จ) ราคาคำนวณ

(ฉ) ราคาย้อนกลับ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้ราคาและการกำหนดราคาตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

๒ การพิจารณา กำหนดราคาศุลกากร

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒ ๐๑ ๐๔ ๐๓ (๓)

 

 (ก) กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าราคาที่สำแดงเป็นราคาที่ได้ชำระหรือราคาที่จะต้องชำระสำหรับของที่นำเข้า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน (๓.๑) ให้รับราคาซื้อขายเป็นราคาศุลกากร

(ข) กรณีผู้ซื้อและผู้ขายมีความสัมพันธ์กัน ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน (๓.๒)

 

(ค) กรณีเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัยในข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องของราคาที่สำแดง (Reason to doubt the truth and accuracy of the declared value)ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน (๓.๓)

 

(ง) กรณีที่ไม่อาจกำหนดราคาศุลกากร โดยวิธีที่๑ ราคาซื้อขายของที่นำเข้าให้ดำเนินการตาม (๓.๔) เพื่อกำหนดราคาศุลกากรโดยวิธีในลำดับถัดไป

 

๓ ราคาทดสอบคืออะไร

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒ ๐๑ ๐๔ ๐๓ ข้อ(๓.๒.๑)

 

“กรณีผู้ซื้อและผู้ขายมีความสัมพันธ์กันและมีข้อมูลและข้อสงสัยว่าความ สัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอาจมีผลต่อราคาซื้อขายของที่นำเข้า ให้แจ้งผู้นำของเข้าจัดส่งข้อมูลรายละเอียด หลักฐานเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการค้าของการขายของที่นำเข้าหรือสภาพแวดล้อมของการขาย (Circumstances surrounding the sale) และ/หรือ ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาซื้อขายของที่นำเข้ากับราคาทดสอบ(Test Value) ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง...........”และ

 

“ข้อ (๓.๒.๓.๒) การตรวจสอบ...........

การใช้วิธีเปรียบเทียบราคาให้ใช้ตามความประสงค์ของผู้นำของเข้าและใช้เพื่อความมุ่งหมายในการเปรียบเทียบเท่านั้น

 

การกำหนดราคาศุลกากรจึงต้องเริ่มต้นที่การกำหนดราคาศุลกากรวิธีที่ ๑ ราคาซื้อขายของที่นำเข้า หากไม่อาจการกำหนดราคาศุลกากรวิธีที่ ๑ ราคาซื้อขายของที่นำเข้าได้ ให้กำหนดราคาศุลกากรโดยวิธีในลำดับถัดไป

 

๔ ประเด็นพิจารณา

 

ดังนั้นราคาทดสอบ(Test Value) ถูกกำหนดให้ใช้เพื่อการทดสอบกรณีผู้ซื้อและผู้ขายมีความสัมพันธ์กันเท่านั้น  จึงไม่ถือว่าราคาทดสอบ(Test Value)เป็นราคาศุลกากร แต่ในทางปฏิบัติสินค้าบางรายการที่มีสถิติราคาที่เคยนำเข้าหรืออาจเรียกว่าราคาทดสอบ(Test Value) เช่นเดียวกัน หากตรวจพบว่าสินค้ารายอื่นที่เป็นชนิดหรือประเภทเดียวกันแต่ราคาซื้อขายของที่นำเข้าต่ำกว่าราคาทดสอบ(Test Value)จะกักสินค้าไว้จนกว่าจะปรับราคาให้เท่ากับราคาทดสอบ(Test Value) กรณีจึงมีข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรบางนายอาจเข้าใจว่าราคาทดสอบ(Test Value)เป็นราคาศุลกากรซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย