บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การคมนาคมระหว่างมณฑลยูนนานกับประเทศเพื่อนบ้าน

การคมนาคมระหว่างมณฑลยูนนานกับประเทศเพื่อนบ้าน

การคมนาคมทางบก มี 4 เส้นทางหลัก ประกอบด้วย

1. เส้นทาง มณฑลยูนนาน-พม่า-ไทย  โดยเริ่มจากตาลั่ว (มณฑลยูนนาน) - เชียงตุง - ท่าขี้เหล็ก (พม่า) เขาไทยที่อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ 253 กิโลเมตร โดยก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2547 นอกจากนี้ยังมีอีกเส้นทางไฮเวย์เชื่อมระหว่างมณฑลยูนนานกับพม่า เริ่มจาก เมืองรุยลี่ ย่างกุ้ง (พมา) ระยะทาง 1,917 กิโลเมตร

2. เส้นทาง มณฑลยูนนาน-ลาว-ไทย แบ่งได้ 2 เส้นทาง ดังนี้

2.1 เส้นทางที่1 จากเหมิ่งลา(มณฑลยูนนาน) - บ่อหาน - บ่อเต็น - หลวงน้ำทา - ห้วยทราย(ลาว) เขาไทยที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 254 กิโลเมตร โดยเส้นทางนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สปป.ลาว ไทย จีน และธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย (ADB) คาดว่าจะก่อสร้าง แล้วเสร็จในปี 2550

2.2 เส้นทางที่ 2 จากเหมิ่งลา (มณฑลยูนนาน) - บ่อหาน - บอเต็น - แขวงอุดมไช - ปากแบ่ง - หงสา ด่านน้ำเงิน (ลาว) เขาไทยที่ด่านห้วยโก๊น อําเภอเฉลิมพระเกียรติด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ระยะทาง 300 กิโลเมตร

3. เส้นทาง มณฑลยูนนาน-เวียดนาม แบ่งออกเป็น 2 เส้นทางสําคัญ คือ

3.1 เส้นทางถนนจากอําเภอเหอโขว (มณฑลยูนนาน) จังหวัดลาวฉาย (เวียดนาม) ฮานอย ไฮฟอง  ระยะทาง 865 กิโลเมตร

3.2 เส้นทางรถไฟจากคุนหมิง ลาวฉาย ฮานอย - ไฮฟอง (เส้นทางสายเดิมเรียกว่าเส้นทางรถไฟสาย Indochina) จําแนกเป็นระยะทางจากคุนหมิงถึงชายแดนจีน 468 กิโลเมตรและจากชายแดนเวียดนามถึงไฮฟอง 385 กิโลเมตร

การคมนาคมทางแม่น้ำโขง

การขนสงทางน้ำนับว่ามีความสําคัญที่สุดในการค้าไทย-จีน(ตอนใต้) โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 95 ของการขนส่งสินค้าไทย-จีน(ตอนใต้ ) จากการประชุมระหว่าง 4 ประเทศ ไทย จีน ลาวพม่า ที่ประชุมได้ลงนาม ณ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2543 เรื่องความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชยในแมน้ำโขงตอนบน "Agreement on Commercial Navigation on Lancang-Mekong River" ใน 4 ประเทศ โดยมีการลงนามอย่างเป็นทางการ ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของทั้ง 4 ประเทศ ณ นครเชียงรุ้ง เขตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีนเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2544 ทําให้มีกฎ ระเบียบ การใช้แม่น้ำโขงร่วมกัน และมีอัตราภาษีการขนส่งสินค้าผ่านประเทศต่างๆ ที่ชัดเจนและแน่นอน และแต่ละประเทศจะเปิดท่าเรือพาณิชย์รวม 14 แห่ง ดังต่อไปนี้

จีน ท่าเรือ ซือเหมา (Simao), ท่าเรือจิ่งหงหรือเชียงรุ้ง (Jinghong), ท่าเรือเหมิ่งหาน(Menghan) และ ท่าเรือกวนเหล่ย (Guanlei)

ลาว ท่าเรือบ้านทราย (Ban Sai), ท่าเรือเชียงกก (Siengkok), ท่าเรือเมืองมอม(Mouangmum), ท่าเรือบานคูน (Ban Khouane), ท่าเรือห้วยทราย (Houaysai), ท่าเรือหลวงพระบาง (Luangprabang)

พม่า ท่าเรือวังเสียง (Wan Seng), ท่าเรือวังปุง (Wang Pong)

ไทย ท่าเรือเชียงแสน (Chiangsaen), ท่าเรือเชียงของ (Chiangkhong)