บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังตรวจปล่อยของแล้ว

 

ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังตรวจปล่อยของแล้ว

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

 ข้อ ๒ ๐๑ ๐๙ ๑๐ การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังการตรวจปล่อย 

                           ของไปจากอารักขาศุลกากร

หากผู้นำของเข้าตรวจพบการสำแดงข้อมูลใบขนสินค้าไม่ถูกต้องและประ สงค์จะแก้ไขข้อมูลดังกล่าว โดยได้ปฏิบัติพิธีการครบถ้วนและนำของไปจากอารักขาศุลกากรแล้ว ให้ผู้นำของเข้าหรือตัวแทนยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยบริการศุลกากรตามรหัสสถานที่ตรวจปล่อย

(๑) ให้หน่วยบริการศุลกากรที่รับคำร้อง ตรวจสอบคำร้องดังกล่าวกับข้อมูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร หากสำนักสืบสวนและปราบปรามหรือสำนักตรวจสอบอากรมีหนังสือขอให้ระงับการอนุญาตแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าหรือชำระอากรเพิ่มของผู้นำของเข้า ให้หน่วยบริการศุลกากรมีหนังสือแจ้งการยกคำร้องขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าหรือการขอชำระอากรเพิ่มต่อผู้นำของเข้าและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

(๑.๑) กรณีใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจ (Green Line) ให้หัวหน้าหน่วยบริการศุลกากรมอบหมายเจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาคำร้อง

(๑.๒) กรณีใบขนสินค้าให้ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ (Red Line)ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา

(๒) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรพิจารณาเอกสารหลักฐานและเหตุผลความจำเป็นของผู้ยื่นคำร้องประกอบกับข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดการนำของเข้าที่พึงมี

(๓) กรณีต้องการข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้นำของเข้าให้ทำหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนประทับตราให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตามข้อ (๒) หากเห็นควรไม่อนุมัติให้แก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า ให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณายกคำร้องดังกล่าว

(๔) หากการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าดังกล่าวไม่กระทบกับค่าภาษีอากรและเห็นควรให้แก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าได้ ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติการแก้ไขดังกล่าว โดยให้พิจารณาความผิดก่อนที่จะแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

(๕) หากเห็นควรให้แก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าได้ แต่การแก้ไขดังกล่าวมีผล กระทบกับค่าภาษีอากร ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายประเมินราคาและค่าภาษีอากรใหม่ (Reassessment) ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรและเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติการแก้ไขดังกล่าว โดยให้พิจารณาความผิดด้วย

(๕.๑) กรณีการแก้ไขดังกล่าวเป็นเหตุให้ค่าภาษีอากรที่ชำระไว้ขาด ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรออกแบบแจ้งการประเมินอากร (กศก. ๑๑๕) เรียกเก็บค่าภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วนพร้อมค่าปรับ(ถ้ามี)พร้อมแจ้งสำเนาแบบแจ้งการประเมินอากร (กศก. ๑๑๕) ส่งให้หน่วยงานบัญชีและอากรดำเนินการต่อไป (ก่อนรับชำระค่าภาษีอากรพร้อมเงินเพิ่ม ให้ตรวจสอบวัน เวลา ที่คำนวณเงินเพิ่มให้ถูกต้องทุกครั้งด้วย) หากผู้นำของเข้าไม่มาชำระค่าภาษีอากรภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับแบบ กศก. ๑๑๕ ให้ส่งหน่วยงานคดีเพื่อดำเนินการต่อไป

การคำนวณเงินเพิ่มอากรให้ปฏิบัติตามประมวลฯ ข้อ ๒ ๐๑ ๐๗ ๐๗(๔)ส่วนการคำนวณเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับภาษีสรรพสามิตและเงินเพิ่มสรรพสามิต ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องนั้นๆ โดยอนุโลม

(๕.๒) กรณีการแก้ไขดังกล่าวเป็นเหตุให้ค่าภาษีอากรที่ชำระไว้เกิน ให้หมายเหตุเพิ่มเติมว่าผู้นำของเข้ามีความประสงค์จะขอคืนค่าภาษีอากรหรือขอสละสิทธิในการขอคืนค่าภาษีอากรเพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่มีหน้าที่คืนค่าภาษีอากรพิจารณา

(๕.๓) กรณีเป็นใบขนสินค้าวางประกันให้หน่วยบริการศุลกากรดำเนิน การ ดังนี้

(ก) พิจารณาความผิดหรือส่งเรื่องไปยังหน่วยงานด้านคดีเพื่อพิจารณาความผิด ในการขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าดังกล่าว

(ข) แก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าดังกล่าวและประเมินราคาและค่าภาษีอากรใหม่ (Reassessment) ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

(ค) ออกแบบแจ้งการประเมินอากร (กศก. ๑๑๕)จากระบบคอมพิว เตอร์ของศุลกากรและดำเนินการตามประมวลฯ บทที่ ๗ ว่าด้วยการวางประกัน การทบทวนเงินประกัน การสงวนสิทธิ์โต้แย้ง การออกแบบแจ้งการประเมินอากรและการอุทธรณ์การประเมิน โดยกำหนดวงเงินประกันตามที่ได้ประเมินใหม่

(ง) แจ้งหน่วยงานบัญชีและอากรให้ตรวจสอบและรับเงินประกันหรือหนังสือค้ำประกันตามวงเงินที่ได้ประเมินใหม่ พร้อมคืนเงินประกันหรือหนังสือค้ำประกันแก่ผู้นำของเข้า

(๖) การส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี ให้หน่วยงานด้านคดีเก็บสำเนาภาพถ่าย บันทึกข้อความ แบบแจ้งการประเมินอากร หรือสำเนาภาพถ่ายเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐานด้วย

(๗) กรณีผู้นำของเข้าได้ชำระค่าภาษีอากรไว้เกินอันเนื่องมาจากผลของประกาศกระทรวงการคลังซึ่งประกาศให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง กรณีดังกล่าวไม่ต้องส่งเรื่องไปดำเนินการยังหน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาคดี เนื่องจากผู้นำของเข้าไม่ได้กระทำผิดฐานสำแดงเท็จ จึงให้หน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาคืนเงินอากรพิจารณาดำเนินการต่อไป