บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก 



สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การขนส่งสินค้าในระบบโลจิสติกส์ของไทย

 

การขนส่งสินค้าในระบบโลจิสติกส์ของไทย

การขนส่งสินค้าโดยรวมของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่ารูปแบบการขนส่งสินค้าในระบบโลจิสติกส์ของไทย พึ่งพารูปแบบการขนส่งหลัก ๆ อยู่ 5 โหมดการขนส่ง โดยอาศัยการคมนาคมขนส่งสินค้าทางบกมากที่สุดกว่า 87 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดของประเทศ รองลงมาเป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าทางชายฝั่งทะเลและแม่น้ำ ซึ่งมีปริมาณการขนส่งในแต่ละรูปแบบอยู่ที่ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการคมนาคมขนส่งสินค้าทางรถไฟมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ และสุดท้ายเป็นการขนส่งทางอากาศมีปริมาณอยู่เพียงไม่ถึง 0.5 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ นอกเหนือจาก 5 โหมดแล้ว ยังมีการขนส่งทางท่อ โดยใช้ในการขนส่งน้ำมันเป็นหลัก แต่ครอบคลุมเพียงบางพื้นที่ เช่น มาบตาพุด สระบุรี ชลบุรี เป็นต้น

ดังนั้น    การขนส่งทางถนน จึงเป็นรูปแบบหลักการขนส่งสินค้าในระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย จึงพบว่า การพัฒนาการด้านการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศในเชิงโครงสร้างมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่เอื้อให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้การขนส่งทางถนนมากกว่าระบบการขนส่งสินค้า ในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากนี้ ระบบการขนส่งทางถนนมีทั่งถนนสายหลัก และถนนสายรองที่ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับโครงการ THE GREATEN MEKONG SUB-REGION (GMS) มีถนน NORTH-SOUTH สาย R3A ติดต่อกับประเทศจีนตอนใต้ และถนน EAST-WEST จังหวัดมุกดาหาร-แม่สอด เพื่อติดต่อเชื่อมกับ ลาว-ไทย-พม่า ช่วยส่งเสริมการขนส่งทางถนนในการขนส่งสินค้าเพื่อการค้าระหว่างประเทศกับประเทศจีน และประเทศเพื่อนบ้านยิ่งขึ้น

สำหรับข้อดีของการขนส่งทางถนนมีถนนเชื่อมโยง และเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ได้คล่องตัวและสะดวก ขณะเดียวกันในแง่ของการบรรทุกมีความหลากหลายในด้านของขนาดและประเภทยานพาหนะในการเลือกใช้ตามความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ข้อจำกัดของการขนส่งทางบก ได้เริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะสภาวการณ์ด้านต้นทุน เชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปริมาณรถบรรทุกที่มากขึ้น และปัญหาการจราจรที่เริ่มแออัดในบางเส้นทาง โดยเฉพาะในเขตชานเมือง ทำให้เกิดต้นทุนโลจิสติกส์สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายพร้อมกับมาตรการต่าง ๆ ในการสนับสนุนทั่งทางตรงและทางอ้อม ให้เกิดการลดการใช้งานในการขนส่งสินค้าทางถนนที่ลดลง โดยอาจพัฒนาระบบการขนส่งในโหมดอื่น และการใช้มาตรการทางภาษีอากร ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า เพื่อจูงใจให้เอกชนหันมาใช้การขนส่งสินค้าในโหมดอื่น

นอกจากปัญหาโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีต้นทุนสูง  เนื่องจากไม่มีการกระจายการขนส่งสินค้าไปสู่โหมดอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่าการขนส่งทางถนน ยังมีปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบของภาครัฐ โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานของภาครัฐ เกือบทั้งหมด พยายามยุบรวมขั้นตอนการติดต่อกับภาคเอกชน ที่แต่เดิมต้องยื่นเอกสาร และผ่านพิธีการขั้นตอนต่าง ๆ หลากหลายมากมายจากหลายเจ้าหน้าที่ หรือหลายโต๊ะ มาเป็นให้บริการจุดเดียว หรือที่เรียกว่า SINGLE WINDOW หรือบางหน่วยงานใช้คำว่า ONE STOP SERVICE:OSS หรือ จุดบริการแบบเสร็จ

สำหรับกรมศุลกากรในฐานะเป็นหน่วยงานกำกับและให้บริการพิธีการนำเข้าและส่งออก ได้พัฒนาการให้บริการต่อภาคเอกชน ในรูปแบบของการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “ELECTRONIC SINGLE WINDOW” โดยภาคเอกชนสามารถยื่นเอกสารและติดต่อดำเนินการกับกรมศุลกากรผ่านทางระบบออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง นอกจากนี้ ได้ทำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในขบวนการนำเข้า-ส่งออก เช่น ระบบ e-Declaration, e-Payment, e-Manifest  และ e-Container เป็นต้น แต่ต้องยอมรับว่า พัฒนาการดังกล่าวยังจำกัด เฉพาะภาระหน้าที่ของหน่วยงานตนเองเท่านั้น หาได้บูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ให้เกิดระบบ “e-Logistics” ที่แท้จริงไม่ ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นเพียงระบบ “e-Customs” เท่านั้น หาได้เชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานที่ออกใบรับรองและใบอนุญาตต่าง ๆ ไม่ เพื่อให้การดำเนินการภาครัฐ สามารถสนองตอบความต้องการของภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการส่งออก ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยอาจทำเช่นเดียวกับต่างประเทศจัดตั้งหน่วยงานกลางอิสระในรูปแบบกึ่งเอกชนเข้ามาดำเนินการเรื่องนี้ โดยทำหน้าที่เป็นคนกลาง หรือ “SINGLE CONTACT” เชื่อมโยงบริการหรือการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐแทนภาคธุรกิจเอกชนได้ทั้งหมด

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2012 เวลา 13:37 น.