บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การสำแดงเงินตราต่างประเทศ

 

การสำแดงเงินตราต่างประเทศ

                                                                                   

        1.  กฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2550) ลงวันที่ 19 กันยายน 2550 กำหนดให้บุคคลที่นำเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ ต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศต่อพนักงานศุลกากร และประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เรื่อง กำหนดวงเงินตราต่างประเทศที่ผู้นำเงินตราต่างประเทศ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศต้องสำแดงรายการเงินตราต่างประเทศตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด เพื่อใช้เป็นมาตรการกำกับดูแลการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปราบปรามการฟอกส่งออกเงินของรัฐด้วยนั้น

        2.  ประกาศกรมศุลกากรที่ 18 / 2551 กำหนดข้อบังคับว่าด้วยการสำแดงเงินตราต่างประเทศที่นำออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ ดังนี้

                2.1  บุคคลใดนำเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อันมีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 USD (สองหมื่นดอลลาร์สหรัฐ) หรือเทียบเท่า ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ ต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศนั้นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ต่อพนักงานศุลกากรในขณะผ่านด่านศุลกากร ด่านพรมแดน หรือช่องทางอื่นใด ซึ่งใช้เป็นทางออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศทั้งนี้การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนให้อ้างอิงตามที่กรมศุลกากรประกาศเป็นรายเดือน

                2.2  อนุญาตให้บริษัทเรือ บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว จัดพิมพ์แบบสำแดงเงินตราต่างประเทศขึ้นไว้ใช้เองได้ โดยต้องมีรูปแบบ ขนาด และข้อความตรงตามแบบแนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดวงเงินตราต่างประเทศที่ผู้นำเงินตราต่างประเทศ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศต้องสำแดงรายการเงินตราต่างประเทศ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 มีนาคม 2016 เวลา 20:12 น.