บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร

ดัชนีบทความ
หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร

1.  พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 100 “ในการฟ้องร้องคดีอันเกี่ยวด้วยของซึ่งต้องยึดเพราะไม่เสียภาษีหรือเพราะเหตุพึงริบโดยประการอื่นก็ดี หรือยึดเพื่อเอาค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ก็ดี ถ้ามีข้อโต้เถียงเกิดขึ้นว่าค่าภาษีสำหรับของนั้น ๆ ได้ส่งชำระถูกต้องแล้วหรือหาไม่ หรือว่าของนั้น ๆ ได้นำเข้ามา ได้ขนขึ้นจากเรือ ได้ส่งออก ได้บรรทุกลงเรือ ได้ย้ายขนไป ได้เก็บ ได้ขาย หรือได้จัดการอย่างอื่นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือหาไม่ไซร้ ท่านว่าหน้าที่พิสูจน์ตกอยู่แก่จำเลยทุกคดีไป”

2. คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 970/2479

พระราชบัญญัติศุลกากร 2469 มาตรา 100 บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของจำเลยจะต้องนำสืบว่าของได้เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เมื่อจำเลยนำสืบไม่ได้ จำเลยก็ต้องมีความผิด

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1492/1498/2479

หน้าที่นำสืบตามมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ลักลอบหนีภาษีขาเข้าหรือขาออก หากเกี่ยวกับผู้ซื้อของจากพ่อค้าในตลาดเปิดเผยไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 211-217-2482

จำเลยซื้อสินค้าที่ทำจากต่างประเทศภายในพระราชอาณาจักรสยามโดยสุจริต ไม่รู้ว่าสินค้านั้นยังมิได้เสียภาษี ดังนี้จำเลยไม่มีความผิด และกรณีเช่นนี้ เป็นหน้าที่ของโจทก์จะต้องนำสืบ จะยกมาตรา 100 มาปรับแก่คดีมิได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 736/2482

พระราชบัญญัติศุลกากรบัญญัติว่า หน้าที่พิสูจน์ตกแก่จำเลยนั้น หมายความว่าจำเลยรับหรือพิจารณาได้ความปรากฏว่าของที่ต้องยึดนั้นจำเลยนำเข้ามาในพระราชอาณาจักรไม่มีข้อโต้เถียงในข้อแรกแล้ว ประเด็นข้อโต้เถียงข้อหลังที่ว่าค่าภาษีสำหรับของนั้นได้ชำระถูกต้อง หรือจำเลยนำเข้ามาโดยมิชอบด้วยกฎหมายจึงตกเป็นหน้าที่จำเลยจะต้องพิสูจน์

โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นผู้กระทำผิดสักลอบนำของซึ่งยังมิได้เสียภาษีเข้ามาในพระราชอาณาจักร จำเลยปฏิเสธต่อสู้ว่าจำเลยซื้อในพระราชอาณาจักร ฉะนั้นประเด็นข้อแรกที่ว่าจำเลยเป็นผู้นำของนี้เข้ามาจริงดังโจทก์กล่าวหาหรือไม่นั้นจึงเป็นหน้าที่โจทก์ต้องนำสืบให้สมฟ้อง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 970/2497

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 มิใช่จะลงโทษแต่เฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของก็หาไม่ ผู้ใดนำหรือพาของที่ยังไม่ได้เสียภาษีเข้ามา หรือเกี่ยวข้องด้วยประการใด ๆ ในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องมีความผิด

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 100 บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของจำเลยจะต้องนำสืบว่าของได้เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เมื่อจำเลยนำสืบไม่ได้จำเลยก็ต้องมีความผิด


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2012 เวลา 13:27 น.