บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร

ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร

แม้ว่าปัจจุบันกรมศุลกากรได้พัฒนาระบบพิธีการศุลกากรเป็นระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PAPERLESS แต่ในการให้บริการศุลกากรของเจ้าหน้าที่ศุลกากรยังคงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับระเบียบปฏิบัติยังคงมีอยู่จำนวนมาก โดยมิได้มีการปรับปรุงใหม่ทั้งระบบให้มีความสอดคล้องตรงกันจึงเป็นทั้งแบบ MANUAL กับแบบ PAPERLESS ผสมกัน โดยในแบบ MANUALซึ่งเป็นแบบเดิมยังคงมีผลใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดกับแบบ PAPERLESS จึงเกิดความสับสนในการบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติและเป็นการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการตีความการบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ซึ่งในทางปฏิบัติการตีความระเบียบปฏิบัติระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากร หรือกับผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก อาจไม่สอดคล้องตรงกัน ทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ให้การรับบริการพิธีการศุลกากรต้องล่าช้าออกไป ส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า และการดำเนินการของผู้ประกอบการ

สำหรับปัญหาที่พบบ่อยในขณะนี้ เกี่ยวกับการขอใช้สิทธิเขตการค้าเสรีและการขอยกเว้นอากรและลดอัตราอากรในกรณีอื่นโดยเอกสารอาจสำแดงไม่ครบถ้วนถูกต้องที่พบบ่อยในเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) สำแดงพิกัดอัตราศุลกากรหรือราคาของไม่ถูกต้องตรงกัน กับเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือข้อเท็จจริงของของ

ดังนั้น การศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรล่วงหน้าโดยเฉพาะการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและแก้ไขให้ถูกต้องก่อนส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร หากมิได้มีการศึกษาหรือตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าก่อนอาจปรากฏข้อมูลมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะพิจารณาถือเป็นความผิดศุลกากรตามที่กฎหมาย เนื่องจากความผิดศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรยกเว้นหลักเจตนาหมายความว่า การกระทำที่กระทำไปโดยประมาทเลินเล่อขาดเจตนาในการกระทำผิดกฎหมายยังคงถือเป็นความผิด กรณีจึงอาจล่าช้าและต้องวางประกันหรืออาจต้องชำระค่าปรับภายหลังเป็นการเพิ่มต้นทุนสินค้า ซึ่งอาจเสียเปรียบในทางการค้า เพราะในตลาดเสรีมีการแข่งขันสูง

ดังนั้นการผ่านพิธีการศุลกากรผู้นำเข้า-ผู้ส่งออกจึงต้องศึกษาเกี่ยวกับของนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องก่อน ก่อนที่จะส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะช่วยให้การผ่านพิธีการศุลกากรเป็นไปโดยถูกต้องและเป็นการลดต้นทุนในการประกอบการให้สามารถแข่งขันในทางการค้ากับรายอื่นได้