บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การพิจารณาความผิดศุลกากร

การพิจารณาความผิดศุลกากร

ในกรณีที่การตรวจสอบพบความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรหรือกฎหมายอื่นใด

1.  เมื่อมีการตรวจพบความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากร หรือกฎหมายอื่นใด และของยังไม่ได้ตรวจปล่อยพ้นไปจากอารักขาของศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการบันทึกข้อมูลการตรวจพบความผิดในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

2.  ในกรณีที่ผู้นำของเข้ามีความประสงค์จะขอให้ตรวจปล่อยของออกไปก่อนแล้วพิจารณาภายหลัง

2.1  เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการบันทึกการประเมินภาษีอากรใหม่ และบันทึกที่มาเช่นพิกัดอัตราอากรของการพิจารณาค่าภาษีอากรใหม่ แต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร และเสนอให้หัวหน้าหน่วยบริการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำการบันทึกอนุมัติการประเมินภาษีอากรใหม่ดังกล่าว

2.2  ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ้งข้อมูลค่าภาษีอากรที่ต้องวางประกันเพิ่มเติมนำของออกไปจากอารักขาศุลกากรกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล

2.3  ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าดังกล่าว ให้หน่วยคดีของท่า หรือที่ หรือสนามบินที่นำเข้าทราบ เพื่อตั้งแฟ้มคดีและทำการบันทึกค่าเปรียบเทียบปรับภาษีอากร เบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเบี้ยปรับภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเพื่อการวางประกันออกของไปก่อนของผู้นำของเข้า เว้นแต่ของนั้นเป็นของต้องห้าม หรือของต้องกำกัดที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือตามกฎหมายที่กำหนดไว้สำหรับของนั้นๆด้วย

2.4  ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ้งข้อมูลค่าภาษีอากรพร้อมค่าเปรียบเทียบปรับ/เบี้ยปรับภาษีอากรต่างๆ ที่ต้องวางประกันเพิ่มเติมเพื่อนำของออกไปจากกอารักขาศุลกากรกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล

2.5  ให้ผู้นำของเข้าวางประกันค่าภาษีอากร พร้อมวางประกันค่าภาษีอากรชำระเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม และ/หรือวางประกันเบี้ยปรับภาษีอื่นๆ(ถ้ามี) ณ หน่วยการเงินของท่า หรือที่ หรือสนามบินที่นำของเข้าได้ เมื่อผู้นำของเข้าวางประกันเพิ่มออกของไปก่อนแล้วระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขชำระภาษีอากร พร้อมกับเปลี่ยนสถานะใบขนสินค้าขาเข้าเป็น ใบขนสินค้าที่สามารถบันทึกผลการตรวจได้โดยอัตโนมัติ

2.6  เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจปล่อยของจากอารักขาของศุลกากร โดยชักตัวอย่างหรือรูปภาพ หรือหลักฐานอื่น เพื่อการพิจารณาในภายหลัง

2.7  เมื่อบันทึกผลการตรวจปล่อยแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าสู่ระบบคดีเพื่อพิจารณา ต่อไป

3.  ความผิดฐานสำแดงข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้าเป็นเท็จและผู้นำของเข้าขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง

3.1  กรณีการขอยกเลิกใบขนสินค้าซึ่งได้รับการตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไปยังผู้ส่งข้อมูลแล้ว ให้ยื่นคำร้องต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ ท่า หรือที่ หรือสนามบินที่นำของเข้า เพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะเป็นรายๆไป

3.2  กรณีก่อนรับของจากอารักขาศุลกากรพบว่าข้อมูลที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้วมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริงให้ยื่นคำร้องต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ ท่า หรือที่ หรือสนามบินที่นำของเข้าเพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะเป็นราย ๆ ให้ถือเป็นการตรวจพบความผิดเอง

3.3  กรณีขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในเรื่องใดๆ ภายหลังการตรวจปล่อยไปจากอารักขาศุลกากรแล้ว ให้ยื่นคำร้องต่อหน่วยควบคุมทางศุลกากร ณ ท่า หรือที่ สนามบินศุลกากรที่นำของเข้า หรือที่ที่ทำการตรวจปล่อยของเพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะเป็นรายๆ ไป

ที่มา : ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 ข้อ 34,40