บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ

ดัชนีบทความ
การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ

ปัจจุบันประเทศผู้นำเข้ามีความเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนำเข้ามากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะทางด้านความปลอดภัยอาหาร ทำให้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องมีความหลากหลายมากขึ้น โดยมีกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง รับผิด ชอบการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อปฏิบัติของประเทศผู้นำเข้า ผู้ส่งออกสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.fisheries.go.th /quality 

ขั้นตอนการขอรับรองโรงงานเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมงในขั้นแรก 

1. โรงงานจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสุขลักษณะ (GMP) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)
2. ยื่นคำร้องขอรับการตรวจรับรองโรงงานได้ ณ หน่วยงานของกตส. พร้อมเอกสาร ดังนี้
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
- สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
- สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข
- สำเนาใบอนุญาตตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (ถ้ามี)
- สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์ น้ำ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (อ.6) และสำเนาทะเบียนผู้ประกอบการ
อาชีพในการ ประมง (ทบ.2)
- คู่มือการจัดระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต 
- หนังสือมอบอำนาจในการติดต่อและเซ็นรับเอกสารใบรับรอง
3. เจ้าหน้าที่กตส. ตรวจรับรองตามข้อกำหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงและการจัดระบบ HACCP 
4. โรงงานที่ผ่านการตรวจรับรองจะได้รับการจัดระดับโรงงานและขึ้นทะเบียนรายชื่อ พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อไปยังประเทศผู้นำเข้าที่มีข้อตกลงร่วมกัน

ที่มา : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง

เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อติดตามคุณภาพการผลิต 

1. โรงงานจะถูกตรวจประเมินสุขลักษณะเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อต่ออายุหรือระงับการออกใบรับรองสุขอนามัยหากพบว่าผลการตรวจสอบ
ไม่ผ่านมาตรฐาน GMP และ HACCP รวมทั้งผลวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. การจัดระดับโรงงาน
- ระดับ 1 และ 2 จะถูกสุ่มตัวอย่างทุก 3 เดือนและ 2 เดือนตามลำดับ 
- ระดับ 3 และ 4 จะถูกสุ่มตัวอย่างแบบทุกรุ่น (lot by lot) 
3. โรงงานจะถูกระงับสิทธิในการขอใบรับรองในกรณีที่กรมประมงตรวจพบข้อบกพร่องในกลุ่มอันตรายเดียวกันติดต่อกัน 2 ครั้งในรอบปี หรืออันตรายต่าง
กลุ่มกัน 3 ครั้งในรอบปี

ที่มา : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง 

การขอใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) 

• โรงงานยื่นคำขอสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พร้อมสำเนา 2 ฉบับ 
• กรมประมงดำเนินการเก็บตัวอย่างตามแผนการสุ่มตัวอย่าง และรายงานผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามข้อกำหนด ภายใน 12 วันทำการนับจากวันที่
สุ่มตัวอย่าง 
• ยื่นคำร้องขอใบรับรองสุขอนามัยที่กลุ่มตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำ
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สงขลา พร้อมรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ของประเทศผู้นำเข้า และใบแจ้งรายละเอียดสินค้า 
• กตส. ออกใบรับรองสุขอนามัยภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับคำขอใบรับรอง และเอกสารครบถ้วน โดยใบรับรองสุขอนามัยมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ออก 

ที่มา : กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง 

ขั้นตอนการนำสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักรและหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตส่งออก ณ ด่านประมง ดังนี้ 

1. ก่อนการส่งออก
1.1 ผู้ส่งออกยื่นคำร้อง ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำ หรือสำนักงานประมงจังหวัด ณ ท่า ที่ส่งออก หรือ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง พร้อมเอกสาร ดังนี้ 
- คำขอตามแบบ ร.1/1
- หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตร ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้มอบ และผู้รับมอบ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่สามารถ
มาดำเนินการด้วยตนเองได้)
- สำเนาใบอนุญาตทำการค้าสัตว์น้ำ (อ.6) 
1.2 ผู้ส่งออกต้องยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนการส่งออกไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
1.3 ด่านฯ จะออกใบอนุญาตให้นำสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9) ให้ผู้ส่งออกแจ้งยืนยันกำหนดการส่งออกต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนการส่งออก 1 วันทำการ
2. วันที่ส่งออก
2.1 ผู้ส่งออกแสดงหลักฐานและเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์น้ำ ดังนี้ 
- ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9)
- หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ หรือ หนังสือรับรองสุขอนามัย ฉบับจริง (แล้วแต่กรณี ถ้ามี)
- ใบขนสินค้าขาออก (ถ้ามี)
- ใบรายการสินค้า หรือ Invoice (ถ้ามี)
- ใบตราส่งสินค้า หรือ Air Waybill หรือ Bill of Lading (ถ้ามี)
- ใบแสดงรายละเอียดสินค้า หรือ Packing (ถ้ามี)
2.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต โดยใบอนุญาตที่ออกให้ 1 ฉบับ สามารถใช้ส่งสัตว์น้ำออกนอก ราชอาณาจักร
ได้ 1 ครั้ง 

ที่มา : ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ กรมประมง