บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การรับรองข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การรับรองข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.  ในกรณีที่ผู้นำของเข้าหรือ ผู้ส่งของออกหรือผู้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเก็บรักษาไว้เป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมาย ให้ผู้ผ่านพิธีการศุลกากรยื่นคำขอรับรองเอกสารใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ต่อหน่วยบริการศุลกากร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการจำลองเอกสารตามอัตราที่กำหนดไว้ในใบแนบ ศ5 เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะพิมพ์เอกสารจากระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรและลงชื่อรับรองว่า ใบขนสินค้าได้พิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

2.  ในกรณีต้องการให้ลงนามรับรองในเอกสารตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของหน่วยงานอื่น ให้ผู้ผ่านพิธีการศุลกากรยื่นเอกสารต่อหน่วยบริการศุลกากร ในขณะผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อขอให้ตรวจสอบและลงนามรับรองในเอกสารดังกล่าวได้

ที่มา : ประกาศกรมศุลกากรที่  116/2549 ข้อ 6