บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย

ดัชนีบทความ
การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย

(POST CLEARANCE AUDIT)

การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย เป็นการตรวจสอบเอกสารในภายหลังแทน การตรวจปล่อยสินค้าในขณะนำเข้าหรือส่งออก เพื่อเป็นการ

อำนวยความสะดวกทางการค้า ควบคู่กับการควบคุมทางศุลกากรโดยใช้หลักบริการความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งเป็นกระบวนการทางศุลกากรตามมาตรฐานสากล

ความหมายของการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย

การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย หมายถึง การตรวจสอบระบบบัญชี

บันทึก ระบบธุรกิจ และข้อมูลทางการค้าทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรซึ่งผู้

ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องครอบครองอยู่  โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  ณ  สถานประกอบการของผู้นำของเข้าผู้ส่ง

ของออก ตัวแทนของเรือ ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว หรือ บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง

หรือ ณ สถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว โดยให้เจ้าของสถานประกอบ

การเป็นผู้นำเอกสาร หลักฐานต่างๆมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ สถานประกอบ

การนั้นๆ

อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร

ในการเข้าตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย

เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอำนาจเข้าไปในสถานประกอบการของผู้ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง

และตรวจสอบบัญชี เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลหรือสิ่งของอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการนำของเข้าหรือส่งออก รวมทั้งนำบัญชี เอกสารหลักฐานและสิ่งของ

ดังกล่าวไปตรวจสอบ ณ ที่ทำการศุลกากร ( มาตรา 115 ทวิ แห่ง  พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 )

มาตรา 115 ทวิ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้หรือบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

การศุลกากร ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานที่ซึ่งอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคำสั่งเป็นหนังสือให้เป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ มีอำนาจดังต่อไปนี้

(1)  เข้าไปในสถานที่ประกอบการของผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทน

ของเรือ  ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง  หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก

หรือในเวลาทำการ  ในการนี้ให้มีอำนาจสั่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นให้ปฏิบัติเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

(2)  สอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูล ไม่ว่าในสื่อรูปแบบใดๆ หรือสิ่งของอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จากผู้นำ

ของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนของเรือ ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่ง

เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือการส่งออก

(3)  ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูล ไม่ว่าในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือสิ่งของอื่นที่อาจใช้พิสูจน์ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือ บท

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร

ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ในข่ายได้รับการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย

(1)  ผู้นำของเข้า

(2)  ผู้ส่งของออก

(3)  ตัวแทนของเรือ

(4)  ตัวแทนของบุคคลตามข้อ (1) ถึงข้อ (3)

(5)  บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลตามข้อ (1) ถึงข้อ (4)

หน้าที่ของผู้ประกอบการ

หรือผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในข่ายได้รับการตรวจปล่อย

ผู้ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในข่ายได้รับการตรวจสอบ มีหน้าที่

จัดเก็บและรักษาบัญชีเอกสารหลักฐานและข้อมูล ไม่ว่าในสื่อรูปแบบใด ๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการนำของเข้าและส่งของออกไว้ ณ สถานประกอบการหรือสถาน

ที่อื่นที่อธิบดีกำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่นำของเข้าหรือส่งของออก

ในกรณีที่เลิกประกอบกิจการ ให้ผู้ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในข่ายได้รับการตรวจสอบหรือผู้ชำระบัญชีเก็บและรักษาบัญชีเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ สถานประกอบการหรือสำนักงานของผู้ชำระบัญชีหรือ

สถานที่ที่อธิบดีกำหนดต่อไปอีก 2 ปีนับแต่วันเลิกประกอบกิจการ

(ในกรณีที่ต้องจัดเก็บบัญชีเอกสารหลักฐานและข้อมูลไว้ ณ สถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่สถานประกอบการ จะต้องยื่นหนังสือของอนุญาตต่อสำนักตรวจสอบอากร เพื่อพิจารณาอนุมัติ มิฉะนั้นอาจมีความผิดตามมาตรา 113 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.

ศุลกากร พ.ศ. 2469)แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2012 เวลา 12:41 น.