บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน

การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน

ตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 2765/2529  เรื่อง  การปฏิบัติเกี่ยวกับพันธุ์พืชสงวนซึ่งพนักงานเจ้าที่ยึดไว้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้วางหลักเกณฑ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ปฏิบัติดังนี้

1. ในเขตกรุงเทพมหานครให้จัดส่งพันธุ์พืชสงวนที่ยึดไปยังฝ่ายพันธุ์พืช กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อส่งมอบให้สถาบันวิจัยพืชสวนต่อไป

2.  ให้ส่วนภูมิภาคให้จัดส่งพันธุ์พืชสงวนที่ยึดไปยังสถานีทดลอง หรือศูนย์วิจัยในสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่อยู่ใกล้ด่านตรวจพืชนั้น เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป