บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม

ดัชนีบทความ
การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม

คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 609/2552

1.  ข้อเท็จจริง

ด้วยของกลางที่เจ้าพนักงานศุลกากรและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดไว้ในความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และรับไว้ด้วยประการใดๆ ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา 27 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร ฯ โดยมีประเด็นปัญหาดังนี้

(1)  คดีที่มีผู้ต้องหากระทำความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ หรือรับไว้ด้วยประการใดๆ ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา 27 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ซึ่งผู้ต้องหาขอทำความตกลงระงับคดีในชั้นศุลกากร โดยยินยอมยกของกลางให้เป็นของแผ่นดินตามเกณฑ์ระงับคดีตามที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนดตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 12) พุทธศักราช 2479

(2)  คดีที่ไม่มีผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ทำการตรวจยึดของกลางไว้เนื่องจากเป็นของที่เกี่ยวเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร

ของกลางที่อยู่ในการเก็บรักษาของกรมศุลกากรในกรณีดังกล่าวนั้น เจ้าของหรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องเรียกเอาคืนโดยกล่าวอ้างว่ามิได้รู้เห็นหรือมีส่วนในการกระทำผิด แต่ของกลางดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยละเมิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีพยานหลักฐานอันเชื่อได้ว่าของกลางดังกล่าวถูกโจรกรรมมาโดยละเมิดตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการยื่นคำร้องใน 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ หนึ่ง เจ้าของหรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนของกลางภายในกำหนดหกสิบวัน สำหรับยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำผิดหรือสามสิบวันสำหรับสิ่งอื่นนับแต่วันที่ยึด

กรณีที่ สอง เจ้าของหรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนของกลางเกินกว่ากำหนดหกสิบวันสำหรับยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำผิดหรือสามสิบวันสำหรับสิ่งอื่นนับแต่วันที่ยึด

กรณีที่ สาม การยื่นคำร้องบางส่วนกระทำโดยกงสุลมาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา (กรณีที่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิเป็นชาวมาเลเซีย) โดยมีทั้งกรณีที่ยื่นภายในและเกินกำหนดหกสิบวัน

2.  ความเห็นของกรมศุลกากร

(1)  รถยนต์ที่ถูกโจรกรรมในต่างประเทศแล้วมีผู้ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยเจ้าของไม่มีส่วนรู้เห็นหรือว่าร่วมกระทำผิดด้วย ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ถือว่าไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ประกอบกับมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และไม่เป็นของอันพึงต้องริบตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) สอดคล้องกับแนวคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งได้มีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้ว่า รถยนต์ของกลางถูกขโมยมาจากประเทศมาเลเซียและนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยบุคคลอื่น รถยนต์คันดังกล่าวก็มิใช่ของอันพึงต้องริบตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 เพราะผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจหรือร่วมกระทำผิดด้วยหากแต่เป็นของได้ถูกกระทำโดยละเมิดมาแต่ต้น ดังนั้น เจ้าของจึงมีสิทธิติดตามเอาคืนซึ่งรถยนต์ของกลางที่ถูกขโมยไปนั้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 กรณีเช่นนี้จะนำมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาใช้บังคับไม่ได้

(2)  รถยนต์ที่ถูกโจรกรรมในต่างประเทศแล้วมีผู้ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเจ้าของหรือผู้มีสิทธิไม่มีส่วนรู้เห็นหรือร่วมกระทำผิดด้วย ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กงสุลมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาไม่มีสิทธิยื่นคำร้องเรียกเอาคืนแทนเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ เว้นแต่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของหรือผู้มีสิทธินั้นๆ

(3)  กรมศุลกากรมีอำนาจสั่งคืนรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมในต่างประเทศ แล้วมีผู้ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยเจ้าของไม่มีส่วนรู้เห็นหรือร่วมกระทำผิดด้วย เนื่องจากไม่มีเหตุใดๆ ที่จะยึดหน่วงไว้ได้ตามกฎหมาย

3.  ผลพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3)

คณะกรรมการกฤษฎีกามีประเด็นพิจารณาดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง รถยนต์ที่ถูกโจรกรรมในต่างประเทศ แล้วมีผู้ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยเจ้าของไม่มีส่วนรู้เห็นหรือร่วมกระทำผิดด้วย กรมศุลกากรจะสั่งคืนรถยนต์ของกลางดังกล่าวให้แก่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิได้หรือไม่

ประเด็นที่สอง รถยนต์ที่ถูกโจรกรรมในต่างประเทศ แล้วมีผู้ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยเจ้าของไม่มีส่วนรู้เห็นหรือร่วมกระทำผิดด้วย  ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้ตามกฎหมายศุลกากร กงสุลมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา มีสิทธิยื่นคำร้องเรียกเอารถยนต์ดังกล่าวคืนแทนเจ้าของหรือผู้มีสิทธิได้หรือไม่