บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

 

ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๒ ๐๑ ๐๗ ๑๗ การดำเนินการเกี่ยวกับใบขนสินค้าขอสงวนสิทธ์เพื่อขอคืนอากรเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

(๑) หากผู้นำของเข้าได้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิ์เข้าสู่ระบบคอมพิว เตอร์ของศุลกากรแล้ว แต่ไม่ได้จัดทำข้อมูลตามประมวลฯข้อ ๒ ๐๑ ๐๗ ๑๖ ให้ครบถ้วนในแต่ละรายการของการขอสงวนสิทธิ์

(๑.๑) กรณีใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการตรวจ (Green Line) เมื่อผู้นำของเข้าติดต่อโรงพักสินค้าทำการเปลี่ยนสถานะ (Status) เป็นใบขนสินค้าที่ขอพบเจ้าหน้าที่ศุลกากร ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพิกัด ราคาและของ

(๑.๒) เมื่อผู้นำของเข้ายื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนได้

(๒) กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพิกัด ราคา และของตามใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิ์ พบชนิดของ คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนัก ที่นำเข้าตรงตามใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

(๒.๑) หากพบว่าของที่นำเข้าต้องชำระอากรตามที่ขอสงวนสิทธิ์หรือของนั้นมีคำวินิจฉัยพิกัดอัตราไว้ตรงตามประเภทพิกัดอัตราที่ขอสงวนสิทธิ์(พิกัดอัตราต่ำ) เป็นเหตุให้ชำระอากรไว้เกินจำนวนที่พึงต้องเสีย

            (๒.๑.๑) ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขประเภทพิกัดอัตรา (Reassessment) และระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะคำนวณค่าภาษีอากรที่ถูกต้องให้

            (๒.๑.๒) ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อความในช่องหมายเหตุ (Release Remark) ว่า”ตรวจพบพิกัดอัตราตรงตามที่ขอสงวนสิทธิ์..(พร้อมเหตุผล)..” ก่อนบันทึกผลการตรวจปล่อย

(๒.๒)หากพบว่าของที่นำเข้าต้องชำระอากรตามที่สำแดงและ/หรือของนั้นมีคำวินิจฉัยพิกัดอัตราไว้ตรงตามประเภทพิกัดอัตราที่สำแดง(พิกัดอัตราสูง) ทำให้การชำระอากรถูกต้องแล้ว

            (๒.๒.๑) ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อความในช่องหมายเหตุ (Release Remark) ว่า”ตรวจพบพิกัดอัตราตรงตามที่สำแดง..(พร้อมเหตุผล)..” ก่อนบันทึกผลการตรวจปล่อย

(๒.๒.๒) กรณีผู้นำของเข้าไม่เห็นด้วย ให้ผู้นำของเข้าตกลงกับเจ้า หน้าที่เพื่อชักตัวอย่างของส่งให้คณะทำงานให้คำปรึกษาและพิจารณาปัญหาทางศุลกากรประจำสำนักงานหรือด่านศุลกากรที่ตรวจปล่อยพิจารณา โดยบันทึกความ เห็นในช่องหมายเหตุ (Release Remark) ว่า”ตรวจพบพิกัดอัตราตรงตามสำแดงแต่มีปัญหาพิกัดอัตรา ชักตัวอย่างรายการที่.......จำนวน......ส่ง..(หน่วยงาน)...”ก่อนบันทึกผลการตรวจปล่อยพร้อมจัดทำรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาปัญหาพิกัดตามแบบแนบท้ายประมวลบทนี้ ยกเว้นสินค้าที่ต้องส่งหน่วยงานวิ เคราะห์สินค้าให้ดำเนินการตามข้อ (๒.๒.๖)

(๒.๒.๓) เมื่อคณะทำงาน................