บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การผ่านพิธีการนำเข้าโดยไม่ต้องส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์


การผ่านพิธีการนำเข้าโดยไม่ต้องส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

1.  ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษ

1.1  สำหรับของที่นำเข้ามาในลักษณะต่อไปนี้

1.1.1  หนังสือพิมพ์รายวัน รายคาบ รายปักษ์ และภาพข่าว

1.1.2  บัญชีสินค้าสำหรับเรือที่กรอกข้อความที่นำเข้าทางอากาศยาน

1.1.3  ส่วนประกอบและสิ่งอุปกรณ์อากาศยานซึ่งนำเข้ามาเพื่อใช้แทนของเก่า หรือเพื่อใช้ซ่อม

1.1.4  ของขวัญหรือของตัวอย่างที่ไม่มีลักษณะเป็นสินค้าในทางการค้า ซึ่ง นำเข้ามาแต่ละครั้ง มีราคาพึงประเมินไม่เกิน 20,000 บาทโดยไม่จำกัดว่าค่าอากรที่จะต้องชำระเป็นจำนวนเงินเท่าใด ทั้งนี้ (เงื่อนไข)

(1)  ของนั้นต้องไม่เป็น ของที่ได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นค่าภาษีอากรตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่การลดหย่อนเป็นการทั่วไปตามประกาศกระทรวงการคลัง

(2)  ต้องไม่เป็นของต้องห้าม ต้องกำกัด เว้นแต่ได้รับผ่อนผันอนุญาตหรือใบรับรองดังกล่าว

1.2  พิธีการสำหรับใบขนขาเข้าพิเศษ

1.2.1  ให้ผู้นำของเข้ายื่นใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษ 1 ฉบับพร้อม AIR WAY BILL และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อหน่วยบริการศุลกากรเพื่อนำของออกจากคลังสินค้ามาทำการตรวจปล่อยได้ทันที กรณีผู้นำของเข้าไม่ทราบ รายละเอียดแห่งของที่นำเข้าและไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ยื่นใบขอ  เปิดตรวจ (BILL OF SIGHT) เพื่อขอเปิดตรวจของ โดยให้อยู่ใน ความควบคุมของหน่วยบริการศุลกากร เมื่อทราบรายละเอียดแห่งของที่ นำเข้าแล้ว ต้องสำแดงรายละเอียดแห่งของที่นำเข้านั้นในใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษ

1.2.2  ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้มีอำนาจหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   ตรวจสอบของที่นำเข้าและประเมินอากรขาเข้าให้ตรงตามใบขนสินค้า  ขาเข้าพิเศษ กรณีการสำแดงยังไม่ชัดแจ้ง หรือยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ ให้บันทึกเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

1.2.3  ให้เรียกเก็บเงินอากร (ถ้ามี) โดยใช้ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากร (กศก 116) และลงลายมือชื่อพร้อม วัน เดือน ปี กำกับไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า     พิเศษ เมื่อสิ้นวันหนึ่งๆ ให้หน่วยงานซึ่งเป็นผู้เก็บเงินนำส่งเงินที่เก็บไว้  ต่อหัวหน้าหน่วยงานประจำคลังสินค้าตามแบบนำส่งเงินเก็บได้ตามใบ ขนสินค้าขาเข้าพิเศษ (กศก 85) โดยให้หน่วยงานประจำคลังสินค้าตรวจสอบคำนวณเงินที่เก็บได้ และลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้านหลังต้นขั้วใบเสร็จฉบับสุดท้ายที่ใช้เก็บเงินในวันนั้นด้วย

1.2.4  ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษ ซึ่งได้ชำระอากรและตรวจปล่อยไปโดยถูกต้อง   แล้ว ให้แต่ละคลังสินค้าตรวจสอบกับข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับอากาศ ยานทุกฉบับ แล้วรวบรวมส่งหน่วยควบคุมทางศุลกากรเพื่อทำการ ตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย

1.2.5  สำหรับของที่นำเข้าทางท่าอากาศยานในลักษณะเป็นสินค้า และไม่เข้า หลักเกณฑ์ใช้ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษ ให้ผ่านพิธีการนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์

2.  ไม่ต้องทำใบขนสินค้าขาเข้าหรือใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษ

สำหรับซากศพหรืออัฐิของผู้ที่ถึงแก่กรรมต่างประเทศและถุงทูต (DIPLOMATIC MAIL) ที่ไม่ได้ลงทะเบียนทางไปรษณีย์โดยให้ปฏิบัติพิธีการดังนี้

ให้หน่วยบริการศุลกากรตัดบัญชีสินค้าทางอากาศยานและตรวจปล่อยไปได้โดยให้ผู้นำของเข้าลงชื่อรับไว้เป็นหลักฐานในเอกสารการรับสินค้า และต้องจัดให้มีสมุดบัญชีลงทะเบียนควบคุม

3.  การร้องขอผ่านพิธีการในรูปแบบเอกสาร (MANUAL)

เช่นเดียวกับกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ดูคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่  5/2551 ข้อ  13

ที่มา : คำสั่งศุลกากรที่ 5/2551 ข้อ 18 และข้อ 19

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 11:48 น.