บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับกลุ่มเครื่องจักร

 

การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับกลุ่มเครื่องจักร

 

การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับกลุ่มเครื่องจักร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ตามหมายเหตุ ๔ ของหมวด  ๑๖กำหนด 

ในกรณีเครื่องจักร  (รวมถึงกลุ่มเครื่องจักร) ที่มีองค์ประกอบแยกเป็นแต่ละส่วน ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะ แยกกันหรือต่อเชื่อมกันด้วยท่อ  อุปกรณ์ส่งกำลังเคเบิลไฟฟ้าหรือด้วยอุปกรณ์ อื่นๆ  โดยเจตนาที่จะให้ร่วมกันทำหน้าที่อย่างหนึ่งที่ระบุได้อย่างชัดแจ้ง  ซึ่งคลุม ถึงโดยประเภทใดประเภทหนึ่ง  ในตอนที่ ๘๔  หรือตอนที่ ๘๕  ให้จำแนกของทั้งหมดเข้าประเภทที่เหมาะสมตามหน้าที่นั้น 

 ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ.๒๕๓๐ภาค ๑ หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรพิกัดอัตราศุลกากร หลักเกณฑ์ข้อ ๒ (ก) วรรคหนึ่งที่กำหนด 

ประเภทที่ระบุถึงของใด ให้หมายรวมถึงของนั้นที่ยังไม่ครบสมบูรณ์หรือยังไม่สำเร็จ หากว่า ในขณะนำเข้ามีลักษณะอันเป็นสาระสำคัญของของที่ครบสม บูรณ์หรือสำเร็จแล้วและให้หมายรวมถึงของที่ครบสมบูรณ์หรือสำเร็จแล้ว  ที่นำ เข้ามาโดยถอดแยกออกจากกันหรือยังไม่ได้ประกอบ เข้าด้วยกัน 

ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ.๒๕๓๐ มาตรา๖ที่บัญญัติว่า 

ถ้าอธิบดีกรมศุลกากรเห็นว่ามีการหลีกเลี่ยงอากรที่พึงเก็บแก่สิ่งที่สมบูรณ์แล้ว โดยวิธีนำสิ่งนั้นเข้ามาเป็นส่วนๆต่างหากจากกันจะเป็นในวาระเดียวกันหรือต่างวาระกันก็ดี ก็ให้เรียกเก็บอากรแก่ส่วนนั้น ๆ รวมกันในอัตราที่ถือเสมือนว่าเป็นสิ่งที่ได้ประกอบมาสมบูรณ์แล้ว