บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การกำหนดราคาศุลกากร

ดัชนีบทความ
การกำหนดราคาศุลกากร
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

 

การกำหนดราคาศุลกากร

เดิมประเทศไทยประเมินราคาของนำเข้า-ของส่งออก บนพื้นฐานของแนว ความคิด”ราคาตลาด” ซึ่ง”ราคาตลาด”หรือ “ราคา”ของสินค้าใดๆ หมายถึง ราคาขายส่งเงินสด (ไม่รวมถึงอากร กรณีที่เป็นการนำเข้า )ซึ่งจะพึงขายของประ เภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลาและที่ที่นำเข้าหรือส่งของออกโดยไม่ขาดทุน ณ เวลาและที่ที่นำเข้าหรือส่งของออกโดยไม่หักทอนหรือลด หย่อนราคาแต่อย่างใด ปัจจุบันระบบการประเมินราคาศุลกากรแบบเดิมได้ถูกยก เลิกไปแล้ว โดยขณะนี้ได้เปลี่ยนเป็นระบบการประเมินราคาแกตต์ตามข้อกำหนดของความตกลงทั่วไปขององค์การการค้าโลกว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากร ตามมาตรา ๗

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่๑๓๒ (พ.ศ.๒๕๔๓) ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนหลักการของความตกลงว่าด้วย การนำความตกลงทั่วไป (แกตต์)มาใช้ตามมาตรา ๗ กำหนดวิธีการประเมินราคาสินค้านำเข้าทั้งสิ้น ๖ วิธี โดยพื้นฐานสำคัญในการประเมินคือ”มูลค่าการซื้อขาย”ซึ่งหมายถึงราคาที่มีการซื้อขายจริงเมื่อมีการขายเพื่อส่งออกมายังประเทศไทย ทั้งนี้ได้ปรับให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของมาตรา ๒ (๒)และมาตรา๑๑-๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙

ราคาที่มีการซื้อขายจริงต้องรวมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นเงื่อนไขของการขายสินค้า เช่น ค่าลิขสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าตัวแทนและค่าคนกลาง ค่าภาชนะบรรจุและค่าบรรจุหีบห่อ ค่าเครื่องมือ ค่าแม่พิมพ์และค่างานด้านการออก แบบและบริการด้านวิศวกรรม เนื่องจากการประเมินราคาใช้ราคา CIF ราคาในบัญชีราคาสินค้าจึงต้องรวมค่าขนส่ง ค่าประกันภัยและค่าดำเนินการต่างๆไว้ด้วย

สำหรับกฎกระทรวง ฉบับที่๑๓๒ (พ.ศ.๒๕๔๓) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับราคาแกตต์เพื่อการกำหนดราคาศุลกากรสำหรับการจัดเก็บอากรศุลกากร ดังนี้

๑ วิธีการประเมินราคาสินค้านำเข้า

การกำหนดราคาศุลกากรเพื่อมุ่งหมายในการจัดเก็บอากรสำหรับของที่นำเข้า ให้กำหนดโดยใช้ราคาดังต่อไปนี้ตามลำดับ

(๑) ราคาซื้อขายของที่นำเข้า ที่ใช้ในการกำหนดราคาศุลกากรจะต้องเป็นราคาที่ได้ชำระจริงหรือที่จะต้องชำระสำหรับของที่นำเข้านั้น เมื่อได้มีการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร

(๒) ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน คือ ราคาซื้อขายของที่เหมือนกันที่ส่งออกมายังประเทศไทย

(๓) ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน คือ ราคาซื้อขายของที่คล้ายกันที่ส่งออกมายังประเทศไทย

(๔) ราคาหักทอน คือ ราคาขายสินค้าในประเทศไทยที่หักทอนค่าใช้จ่ายต่างๆหลังการขนส่ง

(๕) ราคาคำนวณ คือ ราคาอยู่บนพื้นฐานของต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายทั่วไป และค่าผลตอบแทนในประเทศกำเนิดที่สัมพันธ์กับสินค้าที่นำเข้า

(๖) ราคาย้อนกลับ คือราคาที่กำหนดโดยศุลกากรบนพื้นฐานของตีความวิธีต่างๆที่กล่าวมาแล้ว

ผู้นำของเข้าอาจร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้ราคาคำนวณตาม (๕) ก่อนราคาหักทอนตาม (๔) และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นชอบตามที่ผู้นำของเข้าร้องขอ ก็ให้ใช้ราคาดังกล่าวได้