บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร

ดัชนีบทความ
การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร 

๑ ลักษณะความผิด 

๑.๑ การหลีกเลี่ยงภาษีอากรหมายถึง การนำของที่ต้องชำระค่าภาษีอากรเข้ามาหรือส่งของออกไปนอกประเทศไทยโดยนำมาผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง แต่ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีเจตนาเพื่อมิให้ต้องชำระค่าภาษีอากรหรือชำระในจำนวนที่น้อยกว่าที่จะต้องชำระ เช่น สำแดงปริมาณ น้ำหนัก ราคา ชนิดสินค้า หรือพิกัดอัตราศุลกากรเป็นเท็จ เป็นต้น ดังนั้นผู้นำเข้าหรือส่งออกที่มีความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากรจึงมีความผิดฐานสำแดงเท็จอีกฐานหนึ่งด้วยแต่เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทจึงต้องใช้บทหนักลงโทษ สำหรับบทโทษผู้กระทำผิดฐานหลีก เลี่ยงภาษีอากรคือ สำหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจำคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจำ 

๑.๒ องค์ประกอบความผิดต้องมีเจตนาพิเศษ   เจตนาจะฉ้อค่าภาษีด้วย 

ตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา๒๗  ผู้ใด...........เกี่ยวข้องด้วยประการใด ๆ ในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีศุลกากร ..........โดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาล ............. 

๑.๓ ได้รับยกเว้นหลัก เจตนา 

ตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบํบที่ ๙) พุทธศักราช๒๔๘๒ 

มาตรา ๑๖”การกระทำที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ นั้น ให้ถือว่าเป็นความผิดโดยมิพักต้องคำนึงว่าผู้กระทำมีเจตนาหรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อหรือหาไม่ 

สำหรับความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากรถือเป็นความผิดตามมาตรา๒๗ จึงได้รับยกเว้นหลักเจตนา ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร(ฉบับที่๙) พุทธศักราช๒๔๘๒ด้วย 

๒ แนวทางการต่อสู้คดี แบ่งออกได้เป็น ๒ แนวทาง ดังนี้ 

๒.๑ กรณีปฏิเสธการกระทำผิดและขอต่อสู้คดี 

   (๑) กรณีสำนักป้องกันและปราบปรามเป็นผู้จับกุม จะส่งแฟ้มคดีไปที่สำนักกฎ หมายพิจารณาความผิดต่อไป สำหรับกรณีผู้จับกุมสังกัด สำนักอื่นที่มีหน่วยงานด้านคดีประจำอยู่ เช่น สำนักนำเข้าท่าเรือกรุงเทพ เป็นต้น ผู้จับกุมจะส่งแฟ้มคดีไปที่หน่วยงานด้านคดีของตนเพื่อพิจารณาความผิดต่อไป 

(๒) การชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ต้องยื่นต่อหน่วยงานคดีที่รับเรื่องนั้น 

(๓) หากนิติกรพิจารณาแล้วว่ามีความผิด จะส่งแฟ้มคดีไปที่สำนักงานตำรวจเศรษฐกิจหรือสถานีตำรวจท้องที่ที่มีอำนาจสอบสวนในเขตอำนาจนั้น 

(๔) กรณีพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้อง จะส่งเรื่องให้อัยการสั่งฟ้องและฟ้องคดีต่อไป หรือหากอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีสำหรับคดีที่พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง อัยการจะส่งคดีให้กระทรวง มหาดไทยพิจาร ณาเห็นชอบสำหรับคดีที่อยู่ในเขตอำนาจกระทรวง มหาดไทย หรือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบต่อไป คดีเป็นอันยุติ 

(๕)กรณีพิจารณาเห็นว่ามีพยานหลักฐานไม่เพียงพอจะเอาชนะคดีได้ ผู้นำเข้าอาจพิจารณาขอระงับคดีในชั้นศุลกากร หากคดีอยู่ในชั้นการพิ จารณาของนิติกรสามารถดำเนินการได้ทันที หรือหากคดีอยู่ในชั้นการพิจารณาของพนักงานสอบสวน ต้องยื่นเรื่องต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้ส่งแฟ้มคดีกลับมากรมศุลกากรเพื่อดำเนินการระงับคดีต่อไปหรือหากคดีอยู่ในชั้นการพิจารณาของอัยการต้องยื่นเรื่องต่ออัยการเพื่อให้พนักงานสอบสวนส่งแฟ้มคดีกลับมากรมศุลกากรเพื่อดำเนินการระงับคดีต่อไป 

หมายเหตุ 

กรณีต่อสู้คดีใช้ระยะเวลานานกว่าการยินยอมระงับคดี 


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 20:50 น.