บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม

ดัชนีบทความ
สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์

ที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากร ทั้งนี้การได้รับลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

๑ พระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

กิจการปิโตรเลียม” หมายความว่า การสำรวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขาย หรือจำหน่ายปิโตรเลียม 

ปิโตรเลียม” หมายความว่า น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลวสารพลอยได้ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และอยู่ในสภาพอิสระ ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นของแข็ง ของหนืด ของเหลว หรือก๊าซ และให้หมายความรวมถึงบรรดาไฮโดรคาร์บอนหนักที่อาจนำขึ้นมาจากแหล่งโดยตรง โดยใช้ความร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมี แต่ไม่หมายความรวมถึง ถ่านหิน หินน้ำมัน หรือหินอื่นที่สามารถนำมากลั่นเพื่อแยกเอาน้ำมันด้วยการใช้ความร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมี 

น้ำมันดิบ”...................

 มาตรา ๗๐ ผู้รับสัมปทานและผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญาจ้างเหมาโดยตรงกับผู้รับสัมปทาน มีสิทธินำเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ โครงก่อสร้าง ยานพาหนะ ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม เข้ามาในราชอาณาจักรได้ โดยให้ได้รับยกเว้นการเสียอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร แต่ของดังกล่าวต้องเป็นของที่คณะกรรมการมีคำสั่งเห็นชอบว่าจำเป็นในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

ผู้รับสัมปทานมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำสั่ง” 

๒ ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกา กรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐กำหนดให้ยกเว้นอากรสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม ดังนี้ 

๒.๑ ของที่นำเข้าเพื่อสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ 

(๔.๔) เพื่อใช้ผลิตแจ๊คเก็ตและแพลทฟอร์มในการสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ 

การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากรตาม (๔.๔) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้