บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับการนำเข้าสัตว์น้ำ

 

สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับการนำเข้าสัตว์น้ำ

ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกา กรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐กำหนดให้ลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรสำหรับการนำเข้าสัตว์น้ำโดยมีหลัก เกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

๑ ให้ยกเว้นอากร ดังนี้

๑.๑ นำเข้าปลา สัตว์น้ำอื่น ๆ และหอย

“(๓.๑) ปลา สัตว์น้ำอื่น ๆ และหอย ตามประเภท ๐๓.๐๑ ถึงประเภท ๐๓.๐๔ ประเภท ๐๓.๐๖ ประเภท ๐๓.๐๗ และประเภท ๐๓.๐๘ เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๓.๑.๑) เฉพาะที่นำเข้ามาผลิต เลี้ยง หรือค้าเพื่อส่งออกไปนอกราช อาณาจักรนอกจากหูฉลามและเปาฮื้อ 

(๓.๑.๒) เฉพาะที่จับได้โดยเรือประมงภายใต้สัญญาเกี่ยวกับความร่วม มือทางการประมงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 

(๓.๑.๓) เฉพาะที่จับได้ภายใต้ความร่วมมือทางการประมงซึ่งมีหนังสือรับรองจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของที่ได้รับการยกเว้นอากรตาม (๓.๑) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(ก) เฉพาะที่นำเข้ามาเพื่อผลิต เลี้ยง หรือค้าเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแต่ไม่ได้ส่งออก ผู้นำของเข้าต้องเสียอากรโดยถือเป็นการนำเข้าตามปกติ 

(ข) เฉพาะที่จับได้โดยเรือประมงภายใต้สัญญาเกี่ยวกับความร่วม มือทางการประมงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ จะต้องเป็นการจับได้โดยเรือประมงที่มีชื่อระบุในสัญญาความร่วมมือเท่านั้น 

(ค) เฉพาะที่จับได้ภายใต้ความร่วมมือทางการประมง จะต้องเป็นการจับได้โดยเรือประมงหรือเรือบรรทุกสัตว์น้ำที่มีชื่อเข้าร่วมโครงการของนิติบุค คลซึ่งระบุในหนังสือรับรองของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น” 

๑.๒ นำเข้าเนื้อปู 

“(๓.๒) เนื้อปูตามประเภทย่อย ๑๖๐๕.๑๐.๑๐ และประเภทย่อย ๑๖๐๕.๑๐.๙๐ เนื้อกุ้งตามประเภทย่อย ๑๖๐๕.๒๑.๑๐ ประเภทย่อย ๑๖๐๕.๒๑.๙๐ ประเภทย่อย ๑๖๐๕.๒๙.๑๐ และประเภทย่อย ๑๖๐๕.๒๙.๙๐ และเนื้อหอยลายตามประเภทย่อย ๑๖๐๕.๕๖.๐๐ ที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก 

ของที่ได้รับการยกเว้นอากรตาม (๓.๒) ที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก จะต้องส่งออกภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันนำเข้ามาในราชอาณาจักร” 

๑.๓ นำเข้าสัตว์น้ำเพื่อทำพันธ์ 

“๓.๑๐) ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ในตอนที่ ๓ เฉพาะที่มีชีวิต ซึ่งนำเข้ามาสำหรับทำพันธุ์และมีจำนวนพอสมควร” 

 ๒ ให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากร ดังนี้ 

“ข้อ ๔  ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูก สันหลังอื่น ๆ ในตอนที่ ๓ นอกจากหูฉลาม เปาฮื้อ และของที่รมควัน ให้ได้รับการ ลดอัตราอากรและยกเว้นอากร ดังต่อไปนี้ 

(๔.๑) ของนอกจาก (๔.๒) ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ ๕ 

(๔.๒) ปลาแช่เย็นจนแข็งตามประเภทย่อย ๐๓๐๓.๔๑.๐๐ ประเภทย่อย ๐๓๐๓.๔๒.๐๐ ประเภทย่อย ๐๓๐๓.๔๓.๐๐  ประเภทย่อย๐๓๐๓.๔๔.๐๐  ประเภทย่อย ๐๓๐๓.๔๕.๐๐ ประเภทย่อย ๐๓๐๓.๔๖.๐๐ประเภทย่อย ๐๓๐๓.๔๙.๐๐และประเภทย่อย ๐๓๐๓.๕๓.๐๐ ให้ได้รับการยกเว้นอากร 

การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรตามข้อ ๔ ไม่ใช้บังคับสำหรับของที่นำเข้ามาทางสนามบินศุลกากร