บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

กำหนดระยะเวลาการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

 

กำหนดระยะเวลาการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๕ ๐๒ ๐๘ ๒๔ ระยะเวลาการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

นอกจากที่ได้มีการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาไว้แล้วโดยเฉพาะ ระยะ เวลาการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ไม่ว่าจะเก็บอยู่ในสภาพเดิมที่นำเข้าหรือสภาพที่ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุหรือดำเนินการอื่นใดจะ ต้องส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกำหนด ๒ ปีนับแต่วันนำเข้า หากไม่ส่ง ออกภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้กำกับคลังสินค้าทัณฑ์บนฯแจ้งให้ผู้นำของเข้าชำระภาษีอากรหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ต้องให้คลังสินค้าทัณฑ์บนฯยื่นคำร้องขอขยายเวลาเพื่อส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรด้วย

กรณีมีเหตุผลจำเป็นต้องขอขยายเวลาอีก ให้เจ้าของของและ/หรือเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ ยื่นคำร้องพร้อมชี้แจงเหตุผลจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นกรณีเฉพาะราย สามารถขยายได้ไม่เกิน ๑ ปี

การขอขยายเวลาในการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนฯให้ดำเนินการขอขยายเวลาก่อนครบกำหนด ๒ ปี

ในกรณีตรวจพบว่าของที่นำเข้านั้นไม่มีการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุหรือดำเนินการอื่นใดหรือผลิต ผสม ประกอบ บรรจุหรือดำเนินการอื่นใดแล้ว แต่ไม่ส่งออกหรือมีเหตุผลควรเชื่อได้ว่าจะไม่มีการส่งของนั้นออกนอกราชอาณาจักรให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้กำกับคลังสินค้าทัณฑ์บนฯเสนอรายงานต่อกรมศุลกากรเพื่อสั่งให้ส่งของนั้นออกนอกราชอาณาจักร หรือให้เก็บอากรเป็นของใช้ภายในประ เทศก่อนครบกำหนด ๒ ปีก๊ได้