บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การโอนย้ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเข้าไปยัง เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี

 

การโอนย้ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเข้าไปยัง

เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี

๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา ๙๗ เบญจ ให้ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ได้นำเข้ามาในราชอา ณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประ กอบของของดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากรตามที่อธิบดีอนุมัติ 

(๒) ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตปลอดอากร สำหรับใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ หรือ 

(๓) ของที่ปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอื่น 

ให้ยกเว้นอากรขาออกสำหรับของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร

 

๒ ระเบียบปฏิบัติการโอนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์ของบนประเภทโรงผลิตสินค้า เข้าไปยังเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๕ ๐๒ ๐๘ ๑๓ การผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศเพื่อนำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์ของบนประเภทโรงผลิตสินค้า เข้าไปยังเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี

(๑)ก่อนการขนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า เข้าไปยังเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ผู้ส่งของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ต้องส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี (ประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น D) โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด ตามสภาพของ ราคาของ พิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในวันที่จัดทำใบขนสินค้าขาออกนั้น เพื่อเป็นข้อมูลกำ กับการขนย้ายของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า เข้าไปเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี

(๒)ผู้ส่งของเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี จะต้องมีใบ รับรองการเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร (แบบ กศก ๑๘๕) ของผู้รับของนั้น หรือใบรับรองหรือใบอนุญาตประกอบอุตสาหกรรมในเขตประกอบการเสรีของผู้รับของนั้น ตามแบบที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนดแล้วแต่กรณี โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยใช้ประกอบการพิจารณา

 (๓)ของที่ส่งเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ต้องส่งออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ ภายใน ๒ ปีนับแต่วันนำเข้า

 (๔)ในกรณีที่เป็นการส่งออกผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผู้ส่งของออกต้องระบุเลขที่สูตรการผลิต หรือวัน เดือน ปี ที่ยื่นสูตรการผลิต ในใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายฯด้วย

 (๕)การตรวจปล่อยและการรับบรรทุกให้ดำเนินการโดยวิธีทางอิเล็กทรอ นิกส์ ณ ท่าหรือที่ส่งของออก