บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การโอนย้ายของจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี เข้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน

 

การโอนย้ายของจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี
เข้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน

๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙

มาตรา ๙๗ นว  การนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่ายภาย ในราชอาณาจักรหรือเพื่อโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือจำหน่ายให้แก่ผู้นำของเข้าตามมาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศัก ราช ๒๔๘๒ หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ให้ถือว่าเป็นการนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนำเข้าสำเร็จในเวลาที่นำของเช่นว่านั้นออกจากเขตปลอดอากร  ทั้งนี้ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

 

การนำของในเขตปลอดอากรไปใช้เพื่อการบริโภคหรือใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตปลอดอากร ให้ถือว่าเป็นการนำของออกจากเขตปลอดอากรตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะเป็นการกำจัดหรือทำลายเศษวัสดุ ของที่เสียหาย ของที่ใช้ไม่ได้ หรือของที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งอยู่ภายในเขตปลอดอา กรโดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประ กาศกำหนด

 

๒ ระเบียบปฏิบัติการโอนย้ายของจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีเข้ามายังคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๕ ๐๒ ๐๘ ๑๔ การผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศเพื่อนำของจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีเข้ามายังคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

(๑)ของที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ต้องเป็นของที่ใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ หรือดำเนินการอื่นใดในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น

(๒)ผู้นำของเข้าต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี (ประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น C ) โดยวิธีทางอิเล็ก ทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด ตามสภาพของ ราคาของ พิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่นำของนั้นออกจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ทั้งนี้ ก่อนการขนย้ายของออกจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี

(๓)ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่กำกับเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีนั้น เป็นผู้ตรวจสอบพิกัด ราคาและของ  แล้วให้ทำการบันทึกผลการตรวจปล่อยดัง กล่าวในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรและถือเป็นการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ในเวลาที่ตรวจปล่อยของตามใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี

 ๔)เมื่อของมาถึงคลังฯให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่กำกับคลังสินค้าทัณฑ์บน  ตรวจสอบจำนวนหีบห่อสินค้าว่าถูกต้องตรงตามจำนวนที่ตรวจปล่อยมาจากท่า ที่ หรือสนามบินศุลกากรที่นำของเข้า โดยไม่ต้องเปิดตรวจซ้ำอีก และกำกับควบคุมการนำของเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน ฯ