บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ

ดัชนีบทความ
การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ

หรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้

ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐กำหนดให้ลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

๑ ให้ลดอัตราอากร ดังนี้

๑.๑ กรณีมิได้ส่งออกแต่จำหน่ายหรือนำไปใช้ในการอื่น

“(๓.๕) เศษหรือของที่ด้อยคุณภาพที่เกิดจากการนำของเข้ามาผลิต ผสม ประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ซึ่งมิได้ส่งออกนอกราช อาณาจักรแต่จำหน่ายหรือนำไปใช้ในการอื่น ให้ลดอัตราอากรลงเหลือเท่ากับจำนวนเงินอากรที่คำนวณตามสภาพของหรือราคาของ แล้วแต่กรณี และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลานำเศษหรือของที่ด้อยคุณภาพออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนดังกล่าวการลดอัตราอากรและการกำหนดให้ของได้รับการลดอัตราอากรตาม (๓.๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) คำว่า “เศษ” ให้หมายความถึง ส่วนที่เหลือจากการผลิตซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมที่นำเข้าได้ 

(ข) คำว่า “ของที่ด้อยคุณภาพ” ให้หมายความถึง วัตถุดิบหรือของที่ผลิตจากวัตถุดิบดังกล่าวซึ่งมีตำหนิหรือมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานหรือไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมได้” 

๑.๒ เศษพลาสติกที่มิได้ส่งออกแต่จำหน่ายหรือนำไปใช้ในการอื่น 

“(๑๓) เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นพลาสติกตามประเภท ๓๙.๑๕ อันเกิดจากการนำเข้าของไม่ว่าจะอยู่ในพิกัดประเภทใดมาผ่านกระบวนการผลิต ผสม หรือประกอบเพื่อส่งออกในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าหรือเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนซึ่งมิได้ส่งออกนอกราชอาณาจักร แต่จำหน่ายหรือนำไปใช้ในการอื่น ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ ๕” 

๒ ให้ยกเว้นอากร ดังนี้ 

๒.๑ กรณีจำหน่ายด้วยวิธีบริจาคเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ 

(๓.๔)เศษหรือของที่ด้อยคุณภาพที่เกิดจากการนำของเข้ามาผลิต ผสม หรือประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ซึ่งมิได้ส่งออกนอกราช อาณาจักร แต่จำหน่ายด้วยวิธีบริจาคเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือองค์การสาธารณกุศล 

การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของที่ได้รับการยกเว้นอากรตาม (๓.๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(ก) คำว่า “เศษ” ให้หมายความถึง ส่วนที่เหลือจากการผลิตซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมที่นำเข้าได้ 

(ข) คำว่า “ของที่ด้อยคุณภาพ” ให้หมายความถึง วัตถุดิบหรือของที่ผลิตจากวัตถุดิบดังกล่าวซึ่งมีตำหนิหรือมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานหรือไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมได้ 

(ค) คำว่า “องค์การสาธารณกุศล” ให้หมายความถึง องค์การสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นองค์การสาธารณกุศลเพื่อขอรับสิทธิยกเว้นอากรตามพิกัดอัตราศุลกากร ภาค ๔ ประเภทที่ ๑๑ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒.๒ กรณีทำลาย