บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของที่ผลิต เขตประกอบการเสรี

 

การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของที่ผลิต ผสม
ประกอบในเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี

ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐กำหนดให้ลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรสำหรับของที่ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุหรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีโดยมีหลัก เกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

๑ ให้ลดอัตราอากร

“(๗.๒) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งนำมาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ ให้ลดอัตราอากรลงเหลือเท่ากับอัตราที่ได้ให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันของแต่ละประเทศที่นำเข้า

 

การลดอัตราอากรและการกำหนดให้ของที่ได้รับการลดอัตราอากรตาม (๗.๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

(ก) ของที่จะได้รับการลดอากรต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบที่มีถิ่นกำ เนิดจากประเทศไทยหรือประเทศที่ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันนั้นได้รับสิทธิพิเศษ หรือประเทศไทยรวมกับประเทศที่ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันนั้นได้รับสิทธิพิเศษ มูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของราคาผลิตภัณฑ์หน้าโรงงาน  ทั้งนี้ ตามวิธีการคำนวณสัดส่วนการใช้วัตถุดิบที่กรมศุลกากรกำหนด

 

(ข) ผู้นำของเข้าต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าของที่นำเข้ามีการใช้สัดส่วนของวัตถุดิบถูกต้องตรงตาม (ก)”

 

๒ ให้ยกเว้นอากร

“(๑๘) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำของภายในประเทศหรือของนำเข้าที่ได้ชำ ระอากรแล้ว ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับการคืนหรือยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกา กรหรือกฎหมายอื่นเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยไม่มีส่วนของของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น และนำมาจำหน่ายหรือบริโภคภายในประเทศ”