บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การยกเว้นอากรสำหรับของในคลังสินค้าทัณฑ์บน

ดัชนีบทความ
การยกเว้นอากรสำหรับของในคลังสินค้าทัณฑ์บน
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

การยกเว้นอากรสำหรับของในคลังสินค้าทัณฑ์บน

ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐กำหนดให้ยกเว้นอากรสำหรับของในคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลัก เกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

๑ ของที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ

“(๓.๕) ของซึ่งนำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ไม่ว่าในสภาพเดิมหรือในสภาพที่ผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุแล้ว และภายหลังได้มีการส่งออก หรือนำออกนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าในสภาพเดิมหรือสภาพที่ผลิต ผสม หรือประกอบแล้ว ดังต่อไปนี้ 

(๓.๕.๑) ของที่นำเข้ามาใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๙ ทวิ และมาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งนำเข้ามาในราชอาณาจักรยังไม่เกินหนึ่งปี 

(๓.๕.๒) ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากรตาม (๓.๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(ก) ของที่นำเข้ามาตามมาตรา ๑๙ ทวิ และมาตรา ๑๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๑) ต้องพิสูจน์ได้ว่า มีความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถส่งหรือนำของนั้นหรือของที่ผลิต ผสม หรือประกอบด้วยของนั้นออกนอกราชอาณาจักรได้ภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันนำเข้ามาในราชอาณาจักร 

(๒) ต้องนำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนก่อนครบกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยยื่นคำร้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อกิจ การและสถานที่ตั้งเลขทะเบียนการค้า ประเภทของกิจการที่ประกอบ รายละเอียดของของ และวันนำเข้า 

(ข) ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ต้องจำหน่ายให้แก่คลังสินค้าทัณฑ์บนประ เภทโรงผลิตสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าส่งออกโดยมีหลักฐานยินยอมจากหน่วยงานที่ให้สิทธิประโยชน์อยู่เดิม 

(ค) ของตาม (ก) และ (ข) ต้องส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักรภาย ในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันนำของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บน แต่อธิบดีกรมศุลกากรอาจจะขยายระยะเวลาออกไปอีกตามความจำเป็นแก่กรณีก็ได้