บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้า

ดัชนีบทความ
การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้า
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้า

ในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

๑ การยกเว้นอากรสำหรับการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประ เภทโรงผลิตสินค้า 

ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐กำหนดให้ยกเว้นอากรสำหรับเครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักรที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าโดยมีหลัก เกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

“(๓.๙) เครื่องจักร ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักรดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใดที่อธิบดีกรมศุลกากรอนุญาตให้นำเข้ามาเพื่อใช้ทำการผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากรตาม (๓.๙) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(ก) ของที่จะได้รับยกเว้นอากรต้องมีความจำเป็นใช้ในการผลิตในคลัง สินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าเท่านั้น 

(ข) กรณีที่อธิบดีกรมศุลกากรไม่อนุมัติให้เปิดดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า หรือยกเลิกคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ให้การยกเว้นอากรสิ้นสุดลงและให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(ค) กรณีที่พบว่ามีการนำของที่ได้รับการยกเว้นอากรไปใช้ประโยชน์ในการอื่นซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศนี้ หรือมีการสำแดงในหลักฐานเอกสารที่ยื่นไว้เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงอันพึงบอกให้แจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ถือเป็นความผิดและพึงต้องรับโทษตามกฎหมาย 

(ง) ผู้นำของเข้าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการนำของเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า  

๒ ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประ เภทโรงผลิตสินค้า 

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๕ ๐๒ ๐๘ ๒๑ การนำเข้าเครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักรดังกล่าว เพื่อใช้ทำการผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า                                                                                                 

(๑)ก่อนการนำของเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ให้ผู้ประ กอบการคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ ที่ประสงค์จะนำเข้าเครื่องจักร ส่วนประกอบและอุป กรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักรดังกล่าวที่นำเข้ามา เพื่อใช้ทำการผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ยื่นเอกสารขอยกเว้นอากรต่อสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่ควบคุมกำกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้านั้น หรือสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุล กากรที่นำเข้าหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๒)ให้ผู้นำเข้ายื่นเอกสารประกอบการขอยกเว้นอากร ดังนี้ 

(๒.๑)หนังสือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับของที่ขอยกเว้นอากรว่าติดตั้งหรือใช้ในขั้นตอนใดหรือส่วนใดของกระบวนการผลิตสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า เหตุแห่งความจำเป็นที่แสดงว่าปริมาณของที่ขอยกเว้นอากรนั้นไม่เกินความจำเป็นที่ใช้ในการผลิตสินค้า 

(๒.๒)คู่มือที่แสดงว่าของที่นำเข้ามานั้น ใช้เฉพาะกับการประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 

(๒.๓)แคตตาล็อกของเครื่องจักรที่นำเข้าหรือที่มีอยู่เดิม พร้อมคำแปลภาษาไทยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับของที่นำเข้า 

(๓)ของที่จะได้รับยกเว้นอากรต้องมีความจำเป็นใช้ในการผลิตในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้านั้นๆ 

(๔)เมื่อได้รับอนุมัติให้ได้รับยกเว้นอากรแล้ว ให้ผู้นำเข้าจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนดและผ่านพิธีการศุลกากรโดยการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ให้ระบุเลขที่ยกเว้นอากรไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าด้วย 

(๕)ในกรณีที่มีการเปลี่ยนส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้กับเครื่องจักร ให้ผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ จัดทำบัญชีการเปลี่ยนอะไหล่แล้ว รายงานให้เจ้าหน้าที่กำกับคลังสินค้าทัณฑ์บนฯทราบทุกครั้ง ทั้งนี้ให้เก็บชิ้นส่วนอะไหล่ที่ขอเปลี่ยนไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย