บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การทำลายเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้

 

การทำลายเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้

๑ ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐กำหนดให้ยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ที่เกิดหรือที่จะใช้ ในการผลิต ผสม หรือประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าที่ทำลาย ดังนี้

“ข้อ ๒  ให้ของในภาค ๒ แห่งพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชกำ หนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับการลดอัตราอากร ดังต่อไปนี้ 

(๓.๖) เศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ที่เกิดหรือที่จะใช้ในการผลิต ผสมหรือประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าที่ทำลายตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด ไม่ว่าการทำลายดังกล่าวจะได้กระทำก่อนหรือหลังวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

การยกเว้นอากรและการกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากรตาม (๓.๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(ก) ของที่ได้รับการยกเว้นอากรต้องไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก         

(ข) ต้องเป็นของที่มีสภาพหรือเหตุสมควรทำลาย” 

๒ ระเบียบปฏิบัติการทำลายเศษวัตถุดิบ

ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๔ ๐๓ ๐๓ ๑๐ เศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ที่เกิดหรือที่จะใช้    ในการผลิต ผสม หรือประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าที่ทำ ลายตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด

(๑)การยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ที่เกิดหรือที่จะใช้ ในการผลิต ผสม หรือประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าที่ทำลายตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด ต้องเป็นไปตามหลัก เกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑.๑)ของที่ได้รับการยกเว้นอากรต้องไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก

(๑.๒)ต้องเป็นของที่มีสภาพหรือเหตุสมควรทำลาย

(๒)ผู้ขอทำลายต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการ ดังนี้

(๒.๑)เศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ต้องเกิดหรือที่จะใช้ ในการผลิต ผสม หรือประกอบในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าเท่านั้น

(๒.๒)ก่อนการนำเศษหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้ผู้ขอทำลายยื่นคำร้องขอยกเว้นอากรต่อสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรควบคุมกำกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้านั้น

(๓)ผู้ขอทำลายต้องจัดทำคำร้องขอทำลายโดยมีประเภทของเอกสารหลักมีค่าเป็น”F” ก่อนการทำลายเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ โดยบันทึกในแต่ละรายการของข้อมูลคำร้องขอทำลายในช่องสิทธิพิเศษ ระบุเป็น “๓๐๘”

(๔)ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรกำกับคลังสินค้าทัณฑ์บน ตรวจสอบการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อให้การยกเว้นอากรถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลังฯและปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการขออนุญาตนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าออกทำลายในประมวลฯภาค๕