บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการนำเข้า-การส่งออกซึ่งอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืน

ดัชนีบทความ
พิธีการนำเข้า-การส่งออกซึ่งอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืน
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

พิธีการนำเข้า-การส่งออกซึ่งอาวุธปืนและ

เครื่องกระสุนปืน

การนำเข้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ต้องขออนุญาตนำเข้าตามพระราช บัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐  

๑.๑ คำจำกัดความ

            อาวุธปืน หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิด หรือกำลังดันของแกส หรืออัดลม หรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง           

เครื่องกระสุนปืนหมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปลาย กระสุนแตก ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด และจรวด ทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแกส เชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอพิษ หมอกหรือควัน หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด และจรวด ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน หรือเครื่อง หรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำ หรือให้ประกอบเครื่องกระสุนปืน 

๑.๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๔๙๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐           

กำหนดให้ส่วนของอาวุธปืนถือว่าเป็น อาวุธปืน           

(๑)  ลำกล้อง           

(๒)  เครื่องลูกเลื่อน หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลูกเลื่อน 

(๓)  เครื่องลั่นไก หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลั่นไก           

(๔)  เครื่องส่งกระสุน ซองกระสุน หรือส่วนประกอบสำคัญของสิ่ง    
  เหล่านี้
๑.๓ การนำเข้าต้องได้รับอนุญาต 

มาตรา  ๑๗  ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มีใช้ สั่ง หรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ 

ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อ ๔ ๐๔ ๐๒ ๐๙ ข้อบังคับว่าด้วยการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

๒.๑ การสั่งหรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืน ต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑)ใบอนุญาตให้สั่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน นายทะเบียนอาวุธปืนประ จำท้องที่เป็นผู้ออกแต่ก่อนสั่งจะต้องนำใบอนุญาตฯมาให้ผู้อำนวยการสำนักหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสลักหลัง การสลักหลังนี้เป็นการออก”ใบอนุญาตขนขึ้นบก”(มาตรา ๓๐และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 

(๒)การลงทะเบียนใบอนุญาต 

เมื่อนายทะเบียนอาวุธปืนประจำท้องที่ได้ออกใบอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าให้อาวุธปืนฯ (แบบ ป๒)แล้ว จะส่งใบอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าอาวุธปืนฯ (แบบ ป๒)ท่อน ๒แก่กรมศุลกากรให้หน่วยงานศุลกากร ณ ท่า/ที่ที่นำเข้าลงรายการไว้ในสมุดทะเบียนอาวุธปืนฯเพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป      (๓)ใบอนุญาตขนขึ้นบก 

ก่อนที่จะสั่งอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืนตามที่ได้รับอนุญาต ผู้ถือใบอนุญาตให้สั่งฯหรือตัวแทนต้องนำใบอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าให้อาวุธปืนฯ (แบบ ป๒) ท่อน ๓ มาแสดงต่อหน่วยงานศุลกากร ณ ท่า/ที่ที่นำเข้า 

เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบกับใบอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าอาวุธปืนฯ (แบบ ป๒) ท่อน ๒ ถูกต้องแล้ว ให้สลักอนุญาตให้ขนขึ้นบกหลังใบอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าให้อาวุธปืนฯ (แบบ ป๒) ท่อน ๓ แล้วคืนให้ผู้ถือใบอนุญาตรับไป 

ให้หน่วยงานศุลกากร ณ ท่า/ที่ที่นำเข้าเก็บใบอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าอาวุธปืนฯ (แบบ ป๒)ท่อน ๒ ไว้ในแฟ้มและหมายเหตุว่า” ใบอนุญาตให้ขนขึ้นบกที่......ออกให้เมื่อวันที่..........” 

การลงทะเบียนและสลักใบอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าให้อาวุธปืนฯ ควรจัดทำในขณะที่ผู้ถือใบอนุญาตให้สั่งฯคอยอยู่ ใบอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าส่วนบุคคลฉบับใดที่อนุญาตให้สั่งกระสุนปืน ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบพิจารณาว่าชนิดและขนาดกระสุนปืนที่นายทะเบียนอาวุธปืนได้ออกใบอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าอาวุธปืนไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ในใบอนุญาต 

ใบอนุญาตฉบับใดที่นายทะเบียนอาวุธปืนได้ออกให้โดยขัดกับหลักเกณฑ์เป็นกรณีพิเศษ จะต้องแจ้งให้กรมศุลกากรทราบและถ้ามิได้รับแจ้งดังกล่าว ห้ามมิให้ประทับตราอนุญาตให้สั่งได้และให้รายงานให้สำนักงานศุลกากร/ด่านศุลกากรทราบเพื่อพิจารณา 


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 มกราคม 2015 เวลา 16:38 น.