บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ของที่ใช้กับเครื่องจักรแต่มิให้จัดเข้าหมวด 16

ดัชนีบทความ
ของที่ใช้กับเครื่องจักรแต่มิให้จัดเข้าหมวด 16
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

ของที่ใช้กับเครื่องจักรแต่มิให้จัดเข้าหมวด 16

 

 ของต่อไปนี้มิให้จัดเข้า  หมวด 16 แห่ง ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า

 

ข้อ ตามหมายเหตุ ของหมวด 16 ของภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า (ใช้บังคับกับตอน 84 และ ตอน 85) ไม่คลุมถึง

 

(ก)    สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง  หรือสิ่งที่ใช้เป็นสายพาน  ทำด้วยพลาสติกในตอนที่  39  หรือทำด้วยยางวัลแคไนซ์ (ตามประเภทที่  40.10 ) หรือของอื่นๆ ชนิดที่ใช้กับ เครื่องจักร เครื่องใช้กล เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือใช้ประโยชน์ทางเทคนิคอื่นๆ ทำด้วยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง (ตามประเภทที่  40.16 )

 

(ข)    ของทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด (ตามประเภทที่  42.05 ) หรือทำด้วยหนังเฟอร์ (ตามประเภทที่ 43.03)  ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักร  เครื่องใช้กล หรือใช้ประโยชน์ทางเทคนิคอื่นๆ

 

(ค)    กระสวย  กรวย  แกน  หลอดหรือสิ่งรองรับสำหรับม้วนที่คล้ายกัน  ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม (เช่น  ตอนที่  39  40  44  48  หรือหมวด  15 )

 

(ง) บัตรปุรุรูสำหรับเครื่องแจ๊กการ์ดหรือสำหรับเครื่องจักรที่คล้ายกัน (เช่น ตอนที่  39  48  หรือหมวด  15 )

 

(จ)  สายพานส่งกำลังหรือสายพานลำเลียงหรือของที่ใช้เป็นสายพาน  ทำด้วยวัตถุทอ (ตามประเภทที่  59.10 ) หรือของอื่นๆ  ทำด้วยวัตถุทอเพื่อใช้ประ โยชน์ทางเทคนิค (ตามประเภทที่  59.11 )

 

(ฉ)  รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติ  สังเคราะห์  หรือทำขึ้นใหม่ )  ตามประเภทที่  71.02 ถึง 71.04  หรือของทำด้วยสิ่งดังกล่าวล้วนๆ ตามประเภทที่  71.16  เว้นแต่แซปไฟร์และเพชรที่จัดทำแล้วแต่ยังไม่ติดกับหัวเข็มเครื่องเล่นจานเสียง (ตามประเภทที่  85.22 )

 

(ช)    ส่วนประกอบที่ใช้ประโยชน์ได้ทั่วไป ตามที่นิยามไว้ในหมายเหตุข้อ  2  ของหมวด  15  ทำด้วยโลหะสามัญ (หมวด 15 ) หรือของที่คล้ายกันทำด้วยพลาสติก (ตอนที่ 39 )

 

(ซ)    ท่อเจาะ (ตามประเภทที่  73.40 )

 

(ญ)    สายพานเป็นวง  ทำด้วยลวดโลหะหรือแถบโลหะ (หมวด  15 )

 

(ด)    ของในตอนที่ 82 หรือ 83

(ต)    ของในหมวดที่  17

 

(ถ)    ของในตอนที่  90

 

(ท)    นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์หรือของอื่นๆ ในตอนที่  91

 

(ธ)    เครื่องมือที่ถอดสับเปลี่ยนได้ตามประเภทที่  82.07  หรือแปรงชนิดที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร (ตามประเภทที่  96.03 )  รวมทั้งเครื่องมือที่ถอดสับเปลี่ยนได้ที่คล้ายกันซึ่งจำแนกเข้าประเภทตามวัตถุที่ใช้ทำส่วนใช้งาน (เช่น  ในตอนที่  40  42  43  45  59  ประเภทที่  68.04  หรือ  69.09 )

 

(น)    ของในตอนที่ 95

 

(บ)    ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีดหรือริบบิ้นที่คล้ายกัน  จะอยู่บนแกนม้วนหรือในตลับหรือไม่ก็ตาม  (จำแนกเข้าประเภทตามวัตถุที่ใช้ทำหรือตามประเภทที่  96.12  ถ้ามีหมึกหรือจัดทำอย่างอื่นเพื่อให้เกิดรอยจากการพิมพ์ )

เพิ่มเติม

 

ข้อ 2 คำว่า ส่วนประกอบที่ใช้ได้ทั่วไปหมายถึง

 

(ก)    ของตามประเภทที่  73.07  (อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ ) 73.12 (ลวด ) 73.15 (โซ่ )  73.17  (ตะปูหมุด) หรือ  73.18 (ตะปูควงสลักเป็นเกลียว) และของที่คล้ายกันทำด้วยโลหะสามัญอื่นๆ

 

(ข)    สปริงและแผ่นที่ใช้เป็นสปริง  ทำด้วยโลหะสามัญนอกจากลานนาฬิกาชนิดคล็อก  หรือชนิดควอตซ์ (ประเภทที่  91.14  )  และ

(ค)    ของตามประเภทที่  83.01 ( กุญแจ ) 83.02 ( อุปกรณ์สำหรับยึดติดตั้ง ) 83.08 ( หัวเข็มขัด ) 83.10 ( ป้ายเครื่องหมาย )  รวมทั้งกรอบและกระจกเงาทำด้วยโลหะสามัญตามประเภทที่ 83.06