บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การจำแนกประเภทเครื่องจักร

 

การจำแนกประเภทเครื่องจักร

 

ตามหมายเหตุ ของหมวด  16  ของภาค  2 พิกัดอัตราอากรขาเข้าแห่งพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 กำหนดการจำแนกสำหรับเครื่อง จักรดังนี้

 

ข้อ1.  ความหมายคำว่า “เครื่องจักร

 

ตามหมายเหตุ ของหมวด  16  ของภาค  2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า

วัตถุประสงค์ของหมายเหตุเหล่านี้ คำว่า เครื่องจักรหมายถึง เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน เครื่องอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ที่กล่าวไว้ตามประเภทต่างๆในตอนที่ 84 หรือ 85”

 

ข้อ2 เครื่องจักรควบ  ตามหมายเหตุ  3  ของหมวด  16

 

เว้นแต่จะมีข้อความกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น  เครื่องจักรควบซึ่งมีเครื่องจักรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปประกอบติดอยู่ด้วยกันเป็นเครื่องเดียว  ละเครื่องจักรอื่นๆที่ออกแบบเพื่อให้ทำหน้าที่ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปร่วมกันหรือสลับกัน  ให้เสมือนหนึ่งว่าเป็นเครื่องจักรเดียวและให้จำแนกเข้าประเภทของเครื่องจักรที่ทำหน้าที่หลัก

 

ข้อ3  กลุ่มเครื่องจักร  ตามหมายเหตุ ของหมวด  16

 

ในกรณีเครื่องจักร (รวมถึงกลุ่มเครื่องจักร) ที่มีองค์ประกอบแยกเป็นแต่ละส่วน ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะแยกกันหรือต่อเชื่อมกันด้วยท่อ  อุปกรณ์ส่งกำลังเคเบิลไฟฟ้าหรือด้วยอุปกรณ์อื่นๆ  โดยเจตนาที่จะให้ร่วมกันทำหน้าที่อย่างหนึ่งที่ระบุได้อย่างชัดแจ้ง  ซึ่งคลุมถึงโดยประเภทใดประเภทหนึ่ง  ในตอนที่  84  หรือตอนที่  85  ให้จำแนกของทั้งหมดเข้าประเภทที่เหมาะสมตามหน้าที่นั้น

 

ข้อเครื่องจักรที่ใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ ตามหมายเหตุ  7 ของตอนที่ 84 ของหมวดที่ 16

 

 วัตถุประสงค์ของการจำแนกประเภทเครื่องจักรที่ใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ให้ ถือวัตถุประสงค์หลักเป็นวัตถุประสงค์ของเครื่องจักรนั้นเพียงอย่างเดียวภายใต้ ข้อบังคับของหมายเหตุ ของตอนนี้และหมายเหตุ 3 ของหมวด  16  เครื่องจักร ที่มีวัตถุประสงค์หลักซึ่งได้ระบุไว้ตามประเภทใด  หรือไม่มีวัตถุประสงค์ใดเป็นวัตถุ  ประสงค์หลัก เว้นแต่จะมีข้อความกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้จำแนกเข้าประเภท ที่  84.79  อนึ่งประเภทที่  84.79  ให้คลุมถึงเครื่องจักรสำหรับทำเชือกหรือเคเบิล (เช่น  เครื่องฟั่นเกลียว  เครื่องตีเกลียว  หรือเครื่องทำเคเบิล ) จากลวดโลหะด้ายสิ่งทอ  วัตถุอื่น หรือจากวัตถุดังกล่าวรวมกันด้วย

 

อย่างไรก็ตามประเภทที่  84.19 ไม่คลุมถึง

 

(ก)    เครื่องเพาะชำ เครื่องฟักไข่  หรือเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง (ประเภทที่  84.36 )

 

(ข)    เครื่องจักรทำเมล็ดธัญพืชให้ชื้น (ประเภทที่  84.37 )

 

(ค)    เครื่องอุปกรณ์สำหรับสกัดเอาน้ำหวานจากผลไม้โดยวิธีดิฟฟิวชั่น (ประเภทที่  84.38 )

(ง)    เครื่องจักรสำหรับใช้ในกรรมวิธีให้ความร้อนแก่ด้ายสิ่งทอ ผ้าหรือแก่ของที่จัดทำแล้วด้วยสิ่งทอ (ประเภทที่  84.51 )

 

(จ)    เครื่องจักรหรือเครื่องจักรโรงงาน ที่ออกแบบเพื่อปฏิบัติงานทางกลซึ่งการเปลี่ยนอุณหภูมิแม้ว่าจำเป็นก็เป็นเพียงอันดับรอง

 

ประเภทที่  84.22  ไม่คลุมถึง

 

(ก)    เครื่องจักรสำหรับเย็บปิดปากถุงหรือภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน (ประเภทที่ 84.52)

 

(ข)    เครื่องจักรสำนักงานตามประเภทที่  84.72

 

ประเภทที่  84.24  ไม่คลุมถึง

 

เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต (ประเภทที่  84.43 )

 

: พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร พ.ศ. ๒๕๓๐