บริการของเรา

*  ให้คำปรึกษา  กฎหมายและพิธีการศุลกากร

                   กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร

                   คดีผิดศุลกากร

* การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การค้าชายแดน

ดัชนีบทความ
การค้าชายแดน
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

การค้าชายแดน

1. การค้าชายแดนตามนโยบายของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ตามหนังสือ สมช. ลับ ด่วนมากที่ นร 0506/525 ลงวันที่ 23 เมษายน  2545)

1.1  จุดผ่านแดนถาวร  เพื่อการค้าและการสัญจรของบุคคล ยานพาหนะ รวมทั้งการเดินทางเข้าออกของบุคคลจากประเทศที่สาม ทั้งนี้เป็นไปตามระบบสากลว่าด้วยความตกลงในการสัญจรข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน การเปิดจุดผ่านแดนถาวร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

1.2  จุดผ่านแดนชั่วคราว  เป็นการเปิดเฉพาะกิจเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นเฉพาะคราวเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการค้า และในบริเวณนั้น หรือบริเวณใกล้เคียงไม่มีจุดผ่านแดนประเภทอื่น หรือมีแต่ไม่สามารถใช้ หรือไม่เหมาะสม กับการใช้ด้วยเหตุผลต่าง ๆ การเปิดเป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทยโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3  จุดผ่อนปรนการค้าและการท่องเที่ยว เพื่อการค้าแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ ชายแดนของทั้งสองประเทศ และในจุดฯใดมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ก็ให้มีการเข้า-ออก เพื่อการท่องเที่ยว ณ จุดผ่อนปรนนั้นด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจประกาศเปิด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลให้อยู่ในความควบคุมของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการ วันเวลา ประเภทและสินค้าของการผ่อนปรนทางการค้า

2. การค้าชายแดนตามช่องทางกฎหมายศุลกากร พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480

       2.1 ทางอนุมัติตาม มาตรา 3   ที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ให้เป็นทางที่จะใช้ขนส่งของเข้าในหรือ ออกนอกราชอาณาจักรได้  หรือจากเขตแดนทางบกมายังด่านศุลกากร หรือจากด่านศุลกากรไปยังเขตแดนทางบก 

       2.2  ทางอนุมัติเฉพาะคราว ตาม มาตรา 5 ทวิ (เพิ่มเติมขึ้นโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ข้อ 16.)  “ในกรณีที่ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกหรือผู้ขนส่งมีความจำเป็นและแสดงความจำนงล่วงหน้าต่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายว่าจะส่งของผ่านเขตแดนใด ๆ ทางบกหรือตอนใดแห่งเขตแดนนั้นตามทางอื่นนอกทางอนุมัติ อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายอาจอนุญาตเป็นหนังสือให้ขนส่งตามทางที่ขอโดยจะ กำหนดเงื่อนในการปฏิบัติประการใดก็ได้ ให้ถือว่าทางที่ได้อนุญาตเช่นว่านี้เป็นทางอนุมัติเฉพาะคราว

       2.3 โรงพักสินค้า ที่มั่นคงหรือคลังอนุมัติศุลกากร ตามมาตรา 6(2) “อธิบดี อาจดำริว่า การตรวจสินค้าเข้าและออกนั้นพึงกระทำ ณ ที่ใดและโดยวิธีใดและจะบังคับให้สร้างสร้างโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงสำหรับที่จะตรวจและเก็บสินค้าที่ยังไม่ได้ตรวจมอบก็ได้ บรรดาโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงเหล่านั้น ต้องจัดให้มีที่อันสมควรไว้เป็นทำการ ทั้งต้องมีรั้วและประตูให้ สมควรเป็นที่พอใจ...

            คลังหรือโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคง มาตรา 7(3) “การให้อนุมัติชั่วคราวสำหรับที่ต่าง ๆ ซึ่งคิดจะตั้งขึ้น เมื่อผู้ร้องได้ทำแผนผังส่งแล้วก็ให้อนุมัติชั่วคราวได้

       2.4  การถ่ายลำ(Transhipment)   มาตรา 58 การลำเลียงถ่ายของจากเรือลำหนึ่งลงเรืออีกลำหนึ่งจะพึงอนุญาตให้ทำได้ต่อเมื่อบุคคลผู้ได้รับอำนาจทำการถ่ายของเช่นว่านี้ได้ยื่นใบขนสินค้าทำเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกันตามแบบที่กำหนดไว้ (ใบแนบ 9) แต่ห้ามมิให้ทำการลำเลียงของเช่นนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและมีพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรกำกับอยู่ด้วย

                       ตามหลักสากล ใน Kyoto Convention หรือ The International Convention on The Simplication and Harmonization of Customs Procedure ตาม Annex E 2

“Transhipment” means the Customs procedure under which goods are transferred under Customs control from the importing means of transport to the exporting means of transport with in the area of one Customs office which is the office of both importation and exportation.

       2.5 การผ่านแดน (Customs Transit)  มีใช้ในประเทศไทยตามข้อตกลงระหว่างไทย-ลาวเท่านั้น

 ตามหลักสากล ใน Kyoto Conventionตาม Annex E 2

“Customs transit” means the Customs procedure under which goods are transported under Customs control from the Customs office to another;

 “Customs transit operation” means the transport of goods from an office of departure to an office of destination under Customs transit;แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:32 น.